Yritysohjelmiston hankintakurssi saatavissa Tieturilta

Kehit­tä­mä­ni yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­nan eLear­ning- eli verk­ko­kurs­si on nyt saa­ta­vis­sa Tieturilta.

Tie­tu­ri on sisa­ryh­tiöi­neen suu­rim­pia IT-alan kou­lu­tus­yri­tyk­siä Suo­mes­sa ja Pohjoismaissa.

Kah­dek­san tun­nin kou­lu­tus­si­säl­lön sisäl­tä­vä kurs­si val­men­taa esi­mer­kik­si toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­ton onnis­tu­nee­seen vaih­toon pk-yri­tyk­ses­sä koko­nais­val­tai­sel­la otteella.

Lue lisää tääl­tä.