KATTAVA VALMENNUS YRITYS-OHJELMISTON HANKINTAAN PK-YRITYKSELLE

Toi­min­na­noh­jauk­sen ohjel­mis­ton, kas­sa­jär­jes­tel­män tai talous­hal­lin­to­rat­kai­sun han­kin­ta on yri­tys­joh­don tär­kei­tä pää­tök­siä, joil­la voi olla kau­as­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia. Näi­tä rat­kai­su­ja teh­dään niin har­voin, että edel­li­sen han­kin­nan jäl­keen moni asia on muut­tu­nut. Nyt saat pää­tök­sen­teon ja pro­ses­sin läpi­vien­nin tuek­si laa­jan val­men­ta­van verk­ko­kurs­sin, jos­sa on taka­na tämän alan ammat­ti­lai­sen 25 vuo­den kokemus.

Val­men­nuk­sen hin­ta on nyt vain 145 € + alv 

Lisä­hen­ki­löt samas­ta yri­tyk­ses­tä -50 % *

Oletko ammattilainen yritysohjelmistojen hankinnassa? Jos et, tämä verkkokurssi on sinua varten.

Miten tie­dät, teet­kö par­haan valin­nan yri­tyk­se­si toi­min­taa tuke­vak­si yritysohjelmistoksi?

Onko koh­dal­la­si joku seu­raa­vis­ta tilanteista?

 • Yri­tyk­se­si tar­peet kas­va­neet ulos käyt­tä­mäs­tä­si ohjelmistosta?
 • Ohjel­mis­to ei mah­dol­lis­ta yri­tyk­se­si kehit­tä­mis­tä eteenpäin?
 • Käyt­tä­jät tyy­ty­mät­tö­miä ohjel­man toi­min­taan tai joustavuuteen? 
 • Käyt­tä­miä­si pal­ve­lui­ta ja ohjel­mis­to­ja ei saa integroi­tua keskenään?
 • Ohjel­man tuki on päät­ty­mäs­sä tai ohjel­maa ei kehi­te­tä enää aktiivisesti?

Täl­löin uuden ohjel­mis­ton han­kin­ta voi olla jär­ke­vä tapa kehit­tää yri­tyk­se­si toimintaa.

Täl­lä kurs­sil­la yri­tys­oh­jel­mis­to­jen paris­sa yli 25 vuot­ta toi­mi­nut kon­sult­ti neu­voo käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä otteel­la, miten han­kin­nas­sa kan­nat­taa edetä.

Kon­sult­ti, KTM Timo Lin­tu­nen tun­tee vaih­dok­ses­sa tar­vit­ta­vat työ­vai­heet sato­ja vaih­dok­sia alan ohjel­mis­to­y­rit­tä­jän vuo­si­na lähei­ses­ti näh­nee­nä ja muka­na olleena.

Saat kon­kreet­ti­sia vink­ke­jä miten sel­vi­tät mitä tar­vit­set, miten ero­tat vaih­toeh­dois­sa jyvät aka­nois­ta ja miten ver­tai­let tehok­kaas­ti eri vaih­toeh­dot eri näkö­kul­mia tasapainottaen.

* Lisä­hen­ki­löi­den tilaus säh­kö­pos­tit­se: timo.lintunen@lintunenconsulting.fi

Miten arvioit ja vertaat ohjelmistovalmistajien ja ohjelmistojen sopivuutta itsellesi?

Val­men­nuk­ses­sa käy­dään läpi kym­me­niä teki­jöi­tä, joi­ta sinun kan­nat­taa ottaa huo­mioon han­kin­nas­sa­si, kun arvioi­daan sekä ohjel­mis­toa että sen val­mis­ta­jaa. Nämä perus­tu­vat pit­kä­ai­kai­seen alan kokemukseen.

Taloudelliset kriteerit

Kurs­sil­la käy­dään läpi ver­tai­lu­me­ne­tel­mä, jos­sa lop­pu­tu­lok­se­na saa­daan ver­tai­lu laa­dul­li­sen arvion ja kus­tan­nus­ten välil­lä. Läpi käy­dään myös sääs­tö- ja kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat. Muka­na on moniin asioi­hin myös val­miit Excel-poh­jat, joi­den avul­la pää­set tart­tu­maan hel­pom­min toimeen.

Käytännön hankintaprosessi

Val­men­nuk­ses­sa käy­dään läpi käy­tän­nön asiat alkaen tavoit­tei­den mää­rit­te­lys­tä ja tar­ve­mää­rit­te­ly­jen teos­ta. Saat spar­raus­ta mm. esit­te­lyis­sä kysyt­tä­vis­tä asiois­ta, tie­don­siir­to­jen ja kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä ja eri­lai­sis­ta sopimusehdoista.

Kattava valmennus, jonka myötä saat hankintaprosessissa uuden vaihteen päälle 

Val­men­nus on yli 8 tun­tia video­ma­te­ri­aa­lia sisäl­tä­vä kat­ta­va sukel­lus yri­tys­oh­jel­mis­to­jen han­kin­taan aina alkusy­säyk­ses­tä käyt­töön­ot­to­päi­vän jäl­kei­seen aikaan. Kurs­si­ma­te­ri­aa­lit ovat käy­tet­tä­vis­sä heti, eli voit käy­dä val­men­nuk­sen omas­sa tah­dis­sa­si. Jos han­kin­ta on jo käyn­nis­sä, voit käy­dä val­men­nuk­sen läpi vaik­ka­pa päivässä.

Mitä hyötyjä saat kurssista?

Val­men­nuk­sen tavoit­tee­na on, että saa­vu­tat seu­raa­via hyötyjä.

Val­men­nus

 1. Aut­taa löy­tä­mään yri­tys­oh­jel­mis­to, joka on koko­nais­val­tai­ses­ti sopi­vin ratkaisu
 2. Aut­taa riip­pu­mat­to­muu­teen han­kin­nas­sa, ede­saut­taen  kilpailutuksessa
 3. Aut­taa vält­tä­mään vaih­ta­mi­sen sudenkuoppia
 4. Aut­taa huo­mioi­maan mon­ta eri näkö­kul­maa valinnassa
 5. Pie­nen­tää kyn­nys­tä ohjel­mis­ton vaih­toon, kun eri vai­heis­ta tulee kat­ta­va käsitys
 6. Aut­taa pitem­män pääl­le vähen­tä­mään tar­pei­ta vaih­taa ohjel­mis­toa uudel­leen, kun aute­taan löy­tä­mään pit­käl­lä täh­täi­mel­lä käyt­töön sopi­va ratkaisu
 7. Saa aikaan toi­min­nan tehos­tus­ta, kun esil­le nousee pin­nan alla pii­le­viä tar­pei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia, joi­hin on parem­mat eväät käyn­nis­tää parannustoimenpiteitä
 8. Kurs­si saa näke­mään lisä­mah­dol­li­suuk­sia uudel­le ohjel­mal­le mini­mi­vaa­ti­mus­ten lisäksi
 9. Aut­taa kysy­mään toi­mit­ta­jil­ta hyviä kysymyksiä
 10. Aut­taa pun­ta­roi­maan oikei­ta vaih­toeh­to­ja tehok­kaal­la taval­la ja eri kanteilta
 11. Estää tilan­tei­ta, ettei ohjel­ma vas­taa odo­tuk­sia, käsit­te­le­mäl­lä mää­rit­te­ly­työ­tä ja pro­ses­sien kuvaamista
 12. Aut­taa mini­moi­maan ris­ke­jä vaih­dos­sa, kun mah­dol­li­sim­man monet asiat tule­vat huomioitua
 13. Paran­taa mer­kit­tä­väs­ti onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syyt­tä valin­nan oike­aan osu­mi­ses­sa, kun valin­ta on teh­ty jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti eikä “mutu-tun­tu­mal­la”.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita

Aihei­ta ovat mm.

 • Pro­ses­sien kuvaa­mi­nen, pro­ses­si­kart­ta, käy­tän­nön esimerkit
 • Lean ideo­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen pro­ses­sien kehit­tä­mi­ses­sä (esi­mer­kin­omai­ses­ti)
 • Sovel­tuu­ko ket­te­ryys
  yri­tys­oh­jel­mis­to­jen hankintaan?
 • Sopi­mus­asiat, kuten ylei­set ehdot, toi­mi­tus­so­pi­mus ja palvelutasosopimukset
 • Kou­lu­tuk­set, käy­tän­nön kokemuksia
 • Inte­graa­tiot, mihin useim­mi­ten teh­dään ja käy­tän­nön asioita
 • Tie­to­jen kon­ver­siot edel­li­ses­tä ohjel­mis­tos­ta, käy­tän­nön kokemuksia
 • Tar­pei­den sel­vi­tyk­set ja asia­kas­koh­tai­set muu­tok­set, käy­tän­nön kokemuksia
 • Kus­tan­nus­las­kel­mat, sääs­töt, val­mii­ta Excel-malleja
 • Refe­rens­sien hyödyntämisestä
Kurs­sil­la on 14 päi­vän rahat takai­sin- takuu, jos jos­ta­kin syys­tä et oli­si tyy­ty­väi­nen kurs­siin. 

Kurs­si on käy­tös­sä­si 12 kk avaus­het­kes­tä, joten voit kai­kes­sa rau­has­sa hyö­dyn­tää val­men­nuk­sen videoi­ta pit­kän­kin vaih­to­pro­jek­tin ajan.
lintunen-consulting-logo
© Lintunen Consulting (Windium Oy) 2021