lintunen-consulting-logo

MAKSUTON ERIKOISRAPORTTI

Yritys-ohjelmistojen valmistajat Suomessa 2021

Olen tut­ki­nut toi­min­na­noh­jauk­sen ohjel­mis­to­jen, kas­sa­jär­jes­tel­mien ja talous­hal­lin­to­rat­kai­su­jen mark­ki­noi­ta Suo­mes­sa ja teh­nyt rapor­tin yli 140:sta alan val­mis­ta­jas­ta. Tämä täy­sin riip­pu­ma­ton tie­to­läh­de on teh­ty sääs­tä­mään aikaa­si ja hel­pot­ta­maan oikei­den vaih­toeh­to­jen löy­tä­mis­tä. Sen avul­la var­mis­tat, ettei var­tee­no­tet­ta­via vaih­toeh­to­ja jää huo­mioi­mat­ta valinnassasi.

Helpota oikean yritysohjelmiston löytämistä

Lataa mak­su­ton eri­kois­ra­port­ti joko liit­ty­mäl­lä uutis­kir­jee­ni tilaa­jak­si tai ilman sitä. Uutis­kir­jees­sä saat mm. vink­ke­jä yri­tys­oh­jel­mis­to­jen han­kin­taan.

(Löy­dät lisä­tie­toa kat­sauk­ses­ta alapuolelta)

Lii­ty uutis­kir­jeen tilaa­jak­si ja lataa raportti:

Päätoimialat ja päätuotteet

Vajaan kol­me­kym­men­tä­si­vui­sen rapor­tin luke­mal­la löy­dät hyvin toden­nä­köi­ses­ti jo suo­raan ne rele­van­tit toi­mit­ta­jat, jot­ka ovat tar­jol­la omal­le toi­mia­lal­le­si. Näet myös ohjel­mis­tot, joi­ta yri­tys tarjoaa.

Taloustiedot

Toi­mit­ta­jan lii­ke­vaih­to­ta­so on ylei­nen kri­tee­ri han­kit­taes­sa toi­mit­ta­jaa pit­kä­ai­kai­seen toi­mit­ta­ja­suh­tee­seen. Näet yri­tys­ten lii­ke­vaih­don ja tulos­in­di­kaat­to­rin vai­vat­to­mas­ti, kun käyt läpi valmistajia.

Helppo tietoihin pureutuminen

Pää­set kiin­nos­ta­van toi­mit­ta­jan koti­si­vuil­le rapor­tis­ta yhdel­lä klik­kauk­sel­la, suu­rem­mil­la toi­mit­ta­jil­la myös suo­raan oikeal­le alasivulle.

Monipuolinen raportti sekä valmistajista että ohjelmistotuotteista

Rapor­tis­sa käy­dään läpi sekä suo­ma­lai­set että kan­sain­vä­li­set val­mis­ta­jat. Muka­na ole­vat vaih­toeh­dot kat­ta­vat yri­tys­oh­jel­mis­to­jen tar­peet pie­nim­mis­tä yri­tyk­sis­tä suu­rim­piin. Val­mis­ta­jien lisäk­si olen tut­ki­nut val­mis­ta­jan ohjel­mis­to­tar­jon­taa ja toi­mia­lae­ri­kois­tu­mis­ta ja tii­vis­tä­nyt sen kun­kin yri­tyk­sen kohdalla.

Voit sela­ta tar­pee­si mukaan suu­rem­pien yri­tys­ten toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­to­ja, pk-yri­tys­ten toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­to­ja, talous­hal­lin­non rat­kai­su­ja tai kassajärjestelmiä.


Raportin laatijasta

Olen Timo Lin­tu­nen, ohjel­mis­to­val­mis­ta­jis­ta riip­pu­ma­ton asiantuntijayrittäjä.

Olen toi­mi­nut 24 vuot­ta ohjel­mis­to­y­rit­tä­jä­nä ja osak­kaa­na, ja näin minul­le on tul­lut var­sin tutuk­si koti­mai­nen yri­tys­oh­jel­mis­to­jen toi­mia­la. Eni­ten olen työs­ken­nel­lyt tek­ni­sen kau­pan, tuk­ku­kau­pan ja huol­toa­lan ympä­ris­tös­sä. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen KTM (tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­de).

Kes­ki­tyn aut­ta­maan yri­tyk­siä yri­tys­oh­jel­mis­to­jen han­kin­taan ja käy­tön tehos­ta­mi­seen liit­tyen. Avus­tan tar­peen mukaan sekä valin­nas­sa, että jär­jes­tel­mien käyt­töön saamisessa.

Uusin tuot­tee­ni on moni­puo­li­nen verk­ko­kurs­si yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­taan. Sen nimi on: “Yri­tys­oh­jel­mis­ton jär­jes­tel­mäl­li­nen hankinta”.

Sii­hen liit­tyen, jot­ta yri­tys­oh­jel­mis­to voi­daan hank­kia jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti, pitää olla läh­tö­tie­dot sii­tä, mitä var­tee­no­tet­ta­via toi­mit­ta­ja­vaih­toeh­to­ja yli­pään­sä on tar­jol­la. Sen vuok­si pää­dyin teke­mään mah­dol­li­sim­man kat­ta­van sel­vi­tyk­sen koti­maas­sa saa­ta­vis­sa ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta, ottaen huo­mioon sekä suo­ma­lai­set ohjel­mis­to­val­mis­ta­jat että kan­sain­vä­li­set, jot­ka toi­mi­vat Suo­mes­sa. Esit­te­len kat­sauk­ses­sa myös ne, jot­ka ovat edus­tet­tu­na Suo­mes­sa yksi­no­maan jäl­leen­myy­jien kaut­ta. Kan­nat­taa käyt­tää kat­saus hyväk­si, sil­lä pää­tin antaa sen hyö­dyn­net­tä­väk­si kai­kil­le haluk­kail­le, kun se alku­pe­räi­ses­sä suun­ni­tel­mas­sa­ni oli osa verkkokurssia.

lintunen-consulting-logo

© Lin­tu­nen Con­sul­ting, Win­dium Oy 2021

Soita 020 730 9555