Hankintakonsultointi

Apua toiminnanohjauksen ja muiden yritystietojärjestelmien hankintaan

Yritysohjelmiston hankinnassa on monta monessa

Yri­tys­oh­jel­mis­ton, eli täs­sä tar­koit­taen toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­ton (ERP), talous­hal­lin­to-ohjel­mis­ton tai kas­sa­jär­jes­tel­män, han­kin­ta pk-yri­tyk­seen on asia, jota har­va yrit­tä­jä tekee jat­ku­vas­ti. Tai jos tekee, asiat eivät ole men­neet vält­tä­mät­tä hyvin. Kos­ka han­kin­to­ja teh­dään har­vak­sel­taan, sii­tä ei myös­kään syn­ny koke­mus­ta eikä rutii­nia. Kysees­sä on kui­ten­kin pro­ses­si, jos­sa pitäi­si ottaa huo­mioon monia teki­jöi­tä. Ensim­mäi­nen vas­taan tule­va vaih­toeh­to ei vält­tä­mät­tä ole aina se paras.

Sik­si tar­joan han­kin­ta­kon­sult­ti-pal­ve­lu­na apua yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­taan, alkaen omien tar­pei­den mää­rit­te­lys­tä ja tar­vit­taes­sa pro­ses­sien kuvaa­mi­ses­ta tai muus­ta tar­kas­te­lus­ta. Sen jäl­keen on edes­sä vaih­toeh­to­jen sel­vit­tä­mi­nen ja näi­den ver­taa­mi­nen omiin tar­pei­siin näh­den. Itse han­kin­ta­pro­ses­si esit­te­lyi­neen, kan­nat­ta­vuus­las­kel­mi­neen ja sopi­mus­asioi­neen on toi­nen osa kuvio­ta. Kil­pai­lu­tus on kes­kei­nen osa kokonaisuutta.

Sen jäl­keen on vie­lä iso osa vaih­dos­ta, eli itse käyt­töön­ot­to­pro­jek­ti tie­don­siir­toi­neen, kou­lu­tuk­si­neen ja kon­fi­gu­roin­tei­neen, jos­sa on eduk­si, jos ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jan lisäk­si myös osta­jan edus­ta­jal­la on tie­to­tai­toa miten nämä asiat vie­dään asia­kas­yri­tyk­ses­sä läpi. Myös näi­hin tar­joan apua.

Olen ollut muka­na myy­jä­os­a­puo­le­na lukui­sis­sa isom­mis­sa ja pie­nem­mis­sä toi­min­na­noh­jauk­sen ja kas­sa­jär­jes­tel­mien vaih­to­pro­jek­teis­sa aina vuo­des­ta 1993 läh­tien, ja tun­nen hyvin eri­lai­set tilan­teet ja vaih­toeh­dot, joi­ta han­kin­nas­sa ja käyt­töön­ot­to­pro­ses­sis­sa on, eri­tyi­ses­ti vähit­täis­kau­pan, tuk­ku­kau­pan, huol­to- ja kor­jaa­mo­toi­min­nan ja usei­den pal­ve­lua­lo­jen osal­ta. Suu­rim­mis­sa pro­jek­teis­sa, jois­sa olen ollut muka­na, on ollut yli 25 toi­mi­pis­tet­tä, sata­kun­ta työ­ase­maa suu­rim­mis­sa toi­mi­pis­teis­sä ja toi­mi­pis­tei­tä eri puo­lil­la maa­ta ja lähimaissa.

Konkreettisia askeleita

Täs­sä aske­lei­ta, mitä han­kin­ta­kon­sult­ti­na otan mie­lel­lään kanssasi

 • Tar­pei­den kerää­mi­nen ja kuvaaminen
 • Pro­ses­sien kuvaaminen
 • Toi­mit­ta­ja­kan­di­daat­tien kartoitus
 • Avus­ta­mi­nen tar­jous­pyyn­tö­jen teossa
 • Tar­jous­ten yhteismitallistaminen
 • Koko­nais­kus­tan­nus­ten las­ke­mi­nen tar­jous­ten perusteella
 • Omi­nai­suuk­sien tar­kis­ta­mi­nen suh­tees­sa mää­ri­tel­tyi­hin omiin tarpeisiin
 • Vaih­toeh­to­jen ver­tai­lu kuten pis­tey­tys, pai­no­tuk­set ja omi­nai­suuk­sien arviointi.
 • Kil­pai­lu­tus kokonaisuutena
 • Pro­jek­ti­suun­ni­tel­man teos­sa avustaminen
 • Kon­ver­toin­ti­tar­pei­den mää­rit­te­lys­sä avustaminen
 • Tar­pei­den toteu­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­nen käyttöönottoprojektissa

Tarvitsetko apua yritysohjelmiston hankinnassa?

Jos yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­ta, eli ylei­sim­mäs­sä tapauk­ses­sa vaih­to uuteen, on ajan­koh­tai­nen, ei sii­hen voi yleen­sä val­mis­tau­tua eikä val­men­tau­tua lii­an hyvin.

Tar­joan koke­muk­se­ni käyt­töö­si ja autan sinua mää­rit­tä­mään tar­pee­si, löy­tä­mään vaih­toeh­dot, teke­mään pää­tök­set ja myös otta­maan uusi ohjel­mis­to menes­tyk­sel­li­ses­ti käyttöön.

Ota yhteyt­tä, niin ker­ron, miten voin aut­taa sinun tilanteessasi.

Soita 020 730 9555