Monipuoliset oheispalvelut

Hyödynnä muu kokemukseni osana IT-yhteistyötä

Laadukkaat oheispalvelut asiakkailleni

Tar­joan asiak­kail­le­ni tie­to­tek­ni­sen yhteis­työn ohes­sa mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää myös muu­ta kuin ydin­osaa­mis­ta­ni IT-alal­ta. Tämä on jär­ke­vää var­sin­kin sil­loin, kun hank­kei­den yhtey­des­sä halu­taan kehit­tää muu­ta­kin toi­min­taa. Näin et jou­du hank­ki­maan teh­tä­vään eril­lis­tä teki­jää, vaan pys­tyt hyö­dyn­tä­mään samaa hen­ki­löä, joka jo tun­tee yri­tyk­se­si ja sen toi­min­nan. Täs­tä syn­tyy mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä.

Minul­la on koke­mus­ta muun muas­sa stra­te­gia­työs­ken­te­lyn eri mene­tel­mis­tä, vies­tin­nän toteu­tuk­ses­ta asia­kas­leh­ti­neen ja uutis­kir­jei­neen, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­ses­ta, verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön luo­mi­ses­ta ja pro­ses­sien kuvaa­mi­ses­ta laa­tu­jär­jes­tel­mi­neen (esi­mer­kik­si BPMN 2.0 kie­lel­lä). Pro­ses­si­ku­vaus­ten tekoon käy­tän Mic­ro­soft Visio Pro­fes­sio­nal ohjel­mis­toa, jon­ka käyt­töön olen saa­nut myös kou­lu­tuk­sen.

palapeli-001

Laaja kokemus eri tehtävistä

Olen ollut muka­na kehit­tä­mäs­sä ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sel­le laa­tu­jär­jes­tel­mää ja kuvaa­mas­sa pro­ses­se­ja niin tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä kuin pal­ve­lu­toi­min­nois­sa­kin. Ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sen pit­kä­ai­kai­se­na hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na ja yksi­ny­rit­tä­jä­nä myös stra­te­gia­työ ja eri stra­te­gia­työ­ka­lut ovat minul­le tut­tu­ja. Omien yri­tys­te­ni lisäk­si olen ollut muka­na lukuis­ten asia­kas­yri­tys­ten kehit­tä­mis­työs­sä. 

Olen teh­nyt Pro Gra­du-työ­ni ja kan­di­daa­tin­tut­kiel­ma­ni ohjel­mis­to­y­ri­tys­ten kas­vustra­te­giois­ta ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä, joi­ta olen myös käy­tän­nös­sä ollut vie­mäs­sä käy­tän­töön.

Vies­tin­tä on ollut tär­keäs­sä osas­sa toi­men­ku­vaa­ni, ja olen muun muas­sa toi­mi­nut 15 vuot­ta asia­kas­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na ja artik­ke­lien kir­joit­ta­ja­na. Uutis­kir­jei­den kuu­kausit­tai­nen teke­mi­nen on myös tut­tua pit­käl­tä ajal­ta, samoin kuin sisäl­lön­tuo­tan­to net­ti­si­vuil­le.

Eri­lai­set asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­set ja asiak­kai­den tar­ve­tut­ki­muk­set ovat myös tul­leet tutuik­si.

Kiinnostuitko jostain oheispalvelustani?

Kai­paat­ko apua esi­mer­kik­si stra­te­gia­työs­ken­te­lys­sä, vies­tin­nän toteu­tuk­ses­sa, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­ses­sa, verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön kehit­tä­mi­ses­sä tai pro­ses­sien ja laa­tu­jär­jes­tel­mien kuvaa­mi­ses­sa?