Monipuoliset oheispalvelut

Hyödynnä muu kokemukseni osana IT-yhteistyötä

Mahdollisuus kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan

Tar­joan asiak­kail­le­ni tie­to­tek­ni­sen yhteis­työn ohes­sa mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää myös muu­ta kuin ydin­osaa­mis­ta­ni IT-alal­ta. Tämä on jär­ke­vää var­sin­kin sil­loin, kun hank­kei­den yhtey­des­sä halu­taan kehit­tää muu­ta­kin toi­min­taa. Näin et jou­du hank­ki­maan teh­tä­vään eril­lis­tä teki­jää, vaan pys­tyt hyö­dyn­tä­mään samaa hen­ki­löä, joka jo tun­tee yri­tyk­se­si ja sen toi­min­nan. Täs­tä syn­tyy mer­kit­tä­viä säästöjä.

Minul­la on koke­mus­ta muun muas­sa stra­te­gia­työs­ken­te­lyn eri mene­tel­mis­tä, vies­tin­nän toteu­tuk­ses­ta asia­kas­leh­ti­neen ja uutis­kir­jei­neen, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­ses­ta, verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön luo­mi­ses­ta ja pro­ses­sien kuvaa­mi­ses­ta laatujärjestelmineen.

palapeli-001

Kokemus eri tehtävistä

Olen ollut muka­na kehit­tä­mäs­sä ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sel­le laa­tu­jär­jes­tel­mää ja kuvaa­mas­sa pro­ses­se­ja niin tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä kuin pal­ve­lu­toi­min­nois­sa­kin. Ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sen pit­kä­ai­kai­se­na hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na ja yksi­ny­rit­tä­jä­nä myös stra­te­gia­työ ja eri stra­te­gia­työ­ka­lut ovat minul­le tut­tu­ja. Omien yri­tys­te­ni lisäk­si olen ollut muka­na lukuis­ten asia­kas­yri­tys­ten kehittämistyössä. 

Olen teh­nyt Pro Gra­du-työ­ni ja kan­di­daa­tin­tut­kiel­ma­ni ohjel­mis­to­y­ri­tys­ten kas­vustra­te­giois­ta ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä, joi­ta olen myös käy­tän­nös­sä ollut vie­mäs­sä käytäntöön.

Olen ollut myös vie­mäs­sä läpi kol­mea yri­tys­kaup­paa, jois­ta yksi oli ulko­mai­sen pörs­siy­ri­tyk­sen kans­sa. Pys­tyn tuo­maan yri­tyk­sel­le näke­mys­tä sen arvon kas­vat­ta­mi­sek­si ja toi­men­pi­teis­tä yri­tyk­sen myyn­tiin valmistautumisessa. 

Vaik­kei minul­la ole juri­dii­kas­ta var­si­nais­ta kou­lu­tus­ta, pys­tyn tuo­maan lisä­ar­voa arvioi­taes­sa toi­men­pi­tei­tä, mitä kan­nat­tai­si teh­dä yri­tyk­sen käyt­tä­mien eri­tyyp­pis­ten sopi­mus­ten saat­ta­mi­seen koh­ti tavoi­te­ti­laa. Lakia­siain­toi­mis­to laa­tii täl­löin itse sopi­muk­set, mut­ta pys­tyn avus­ta­maan pro­ses­sia lii­ke­toi­min­nan näkökulmasta.

Vies­tin­tä on ollut tär­keäs­sä osas­sa toi­men­ku­vaa­ni, ja olen muun muas­sa toi­mi­nut 15 vuot­ta asia­kas­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na ja artik­ke­lien kir­joit­ta­ja­na. Uutis­kir­jei­den kuu­kausit­tai­nen teke­mi­nen on myös tut­tua pit­käl­tä ajal­ta, samoin kuin sisäl­lön­tuo­tan­to nettisivuille.

Eri­lai­set asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­set ja asiak­kai­den tar­ve­tut­ki­muk­set ovat myös tul­leet tutuiksi.

Näis­sä asiois­sa voi syn­tyä hyvää kes­kus­te­lua, miten tei­dän yri­tyk­sen­ne koh­dal­la asioi­ta voi­tai­siin vie­dä eteen­päin, ja käyt­tää ulko­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta ja ammat­ti­lai­sia hyväk­si tar­peen mukaan osa­na kokonaisuutta.

Kiinnostuitko jostain oheispalvelustani?

Kai­paat­ko apua esi­mer­kik­si stra­te­gia­työs­ken­te­lys­sä, vies­tin­nän toteu­tuk­ses­sa, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­ses­sa tai verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön kehittämisessä?

Soita 020 730 9555