Blogi

Uusia sertifiointeja 

Uusia ser­ti­fioin­te­ja Suo­ri­tin vuon­na 2020 usei­ta ser­ti­fioin­te­ja kehit­tääk­se­ni osaa­mis­ta­ni eri yri­tys­toi­min­nan alueil­la. Täs­sä koot­tu­na kesä­kuun jäl­keen ker­ty­neet ser­ti­fi­kaa­tit.  Busi­ness Coac­hi­na pys­tyn tar­joa­maan asiak­kal­le­ni tukea mm.

Lue Lisää » 

Kolme ajankohtaista näkökulmaa projektitoiminnan kehittämiseen 

Kol­me ajan­koh­tais­ta näkö­kul­maa pro­jek­ti­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen Pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen ajan­koh­tai­set kuu­lu­mi­set oli­vat esil­lä loka­kuus­sa Pro­jek­ti­päi­vät 2019 -semi­naa­ris­sa, joka on Suo­men suu­rin pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­nan ja -joh­ta­mi­sen ammat­ti­lais­ta­pah­tu­ma. Sum­maan päi­vien annin

Lue Lisää » 

Uudet kotisivut 

Uudet koti­si­vut Ter­ve­tu­loa sivuil­le­ni! Olen aloit­ta­neet toi­min­ta­ni syk­syn aika­na ja täy­teen vauh­tiin pää­sen vuo­den alus­sa. Näil­tä sivuil­ta voit tutus­tua pal­ve­lu­tuot­tei­sii­ni. Tulos­sa on vie­lä lisää yksityiskohtaisempaa

Lue Lisää »