Blogi

Maksuton videokurssi yritysohjelmistojen hankinnasta 

Mak­su­ton video­kurs­si yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­nas­ta Nyt on jul­kais­tu mak­su­ton video­kurs­si yri­tys­oh­jel­mis­ton onnis­tu­nee­seen han­kin­taan. Kurs­si sovel­tuu pk-yri­­­tyk­­­sil­­­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Muka­na on apua yri­tyk­sil­le pie­nis­tä kes­ki­ko­koi­siin, eli kurssi

Lue Lisää » 

Markkinatilannekatsaus yritysohjelmistoissa Suomessa 2021 

Mark­ki­na­ti­lan­ne­kat­saus yri­tys­oh­jel­mis­tois­ta Suo­men mark­ki­noil­la 2021 Tämä artik­ke­li on sinul­le, joka olet kiin­nos­tu­nut näke­mään, mil­lai­nen yri­tys­oh­jel­mis­to­jen koko­nais­mark­ki­na on täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa, ja miten se on kehit­ty­nyt viime

Lue Lisää » 

Uusia sertifiointeja 

Uusia ser­ti­fioin­te­ja Suo­ri­tin vuon­na 2020 usei­ta ser­ti­fioin­te­ja kehit­tääk­se­ni osaa­mis­ta­ni eri yri­tys­toi­min­nan alueil­la. Täs­sä koot­tu­na kesä­kuun jäl­keen ker­ty­neet ser­ti­fi­kaa­tit.  Busi­ness Coac­hi­na pys­tyn tar­joa­maan asiak­kal­le­ni tukea mm.

Lue Lisää » 

Kolme ajankohtaista näkökulmaa projektitoiminnan kehittämiseen 

Kol­me ajan­koh­tais­ta näkö­kul­maa pro­jek­ti­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen Pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen ajan­koh­tai­set kuu­lu­mi­set oli­vat esil­lä loka­kuus­sa Pro­jek­ti­päi­vät 2019 -semi­naa­ris­sa, joka on Suo­men suu­rin pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­nan ja -joh­ta­mi­sen ammat­ti­lais­ta­pah­tu­ma. Sum­maan päi­vien annin

Lue Lisää » 

Uudet kotisivut 

Uudet koti­si­vut Ter­ve­tu­loa sivuil­le­ni! Olen aloit­ta­neet toi­min­ta­ni syk­syn aika­na ja täy­teen vauh­tiin pää­sen vuo­den alus­sa. Näil­tä sivuil­ta voit tutus­tua pal­ve­lu­tuot­tei­sii­ni. Tulos­sa on vie­lä lisää yksityiskohtaisempaa

Lue Lisää » 
Soita 020 730 9555