Tekninen konsultointi

Tilaa asiantuntevaa teknistä konsultointia esimerkiksi tarvemäärittelyyn

Osaamista suunnitteluun ja dokumentointiin

Olen toi­mi­nut tuo­te­ke­hi­tyk­sen paris­sa vuo­des­ta 1992 läh­tien monis­sa roo­leis­sa tuo­te­ke­hi­tyk­sen joh­ta­mi­ses­ta aina käy­tän­nön ohjel­moin­ti­työ­hön ja tes­tauk­seen. Mer­kit­tä­väs­sä osas­sa on ollut kai­ken­tyyp­pi­nen mää­rit­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työ, eli asiak­kai­den ilmai­se­mien tar­pei­den muut­ta­mi­nen toteu­tus­kel­poi­sik­si suunnitelmiksi.

Esi­merk­ke­jä suun­nit­te­lu­työs­tä ovat eri­lai­set ohjel­mis­to­jen ja jär­jes­tel­mien inte­graa­tiot. Näis­sä tar­vi­taan sekä toi­min­nal­li­sen tason suun­nit­te­lua, tek­nis­tä suun­nit­te­lua, että projektinhallintaa.

Hal­lit­sen pait­si Delp­hi kehi­ty­sym­pä­ris­tön vuo­si­kym­men­ten koke­muk­sel­la, myös mm. JavaSc­rip­tiä, C# kiel­tä (.NET, ASP.NET) ja Pyt­ho­nia eten­kin sil­le tasol­le asti, että pys­tyn osal­lis­tu­maan kehi­tys­tii­mien toi­min­taan suun­nit­te­le­mal­la rat­kai­su­ja myös tek­ni­sen toteu­tuk­sen näkö­kul­mas­ta ja tes­taa­maan rat­kai­su­ja ja käyt­täen täs­sä hyväk­si läh­de­koo­din lukutaitoani.

Olen teh­nyt myös käyt­tö­oh­jei­ta lop­pu­käyt­tä­jil­le ja hoi­ta­nut muu­tok­sis­ta tie­dot­ta­mi­sen. Hyvän ohjeis­tuk­sen avul­la mak­si­moi­daan se hyö­ty, jon­ka lop­pu­käyt­tä­jät saa­vat tuo­te­ke­hi­tyk­sen tuo­tok­sis­ta. Nykyi­ses­sä roo­lis­sa­ni voin teh­dä yri­tyk­sel­len­ne sisäi­set käyt­tö­oh­jeet yri­tys­oh­jel­mis­ton­ne käyttöön.

Lisäk­si teen pro­ses­si­ku­vauk­sia mm. laa­tu­jär­jes­tel­miä var­ten. Teen pro­ses­si­ku­vauk­sia ja pro­ses­si­kart­to­ja esi­mer­kik­si BPMN 2.0 kie­lel­lä. Pro­ses­si­ku­vaus­ten tekoon käy­tän Mic­ro­soft Visio Pro­fes­sio­nal ohjelmistoa.

mies-tökkii-kuvaa-001
mies-seuraa-ohjeita-001

Kattavat tekniset konsultointipalvelut

Tek­ni­nen kon­sul­toin­ti­pal­ve­lu­ni tar­jo­aa tätä osaa­mis­ta käyt­töö­si eri­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa. Pro­jek­tien ei tar­vit­se olla var­si­nais­ta tuo­te­ke­hi­tys­tä, sil­lä samo­ja asioi­ta tar­vi­taan myös jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­to­pro­jek­teis­sa ja yri­tyk­sen toi­min­nan kehityshankkeissa.

Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lus­ta­ni löy­dät nopeas­ti apua eri­lai­siin tek­ni­sen mää­rit­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työn kysy­myk­siin. Voin aut­taa sinua esi­mer­kik­si tek­ni­ses­sä suun­nit­te­lus­sa, käyt­tö­oh­jeis­tuk­ses­sa, toi­min­nal­li­sis­sa ja tek­ni­sis­sä mää­rit­te­lyis­sä sekä ohjel­mis­toi­hin ja pro­ses­sei­hin liit­ty­väs­sä dokumentoinnissa.

Kaipaako yrityksesi teknistä konsultointia tai prosessien kuvaamista?

Tar­vit­set­ko apua vaik­ka­pa tek­ni­ses­sä suun­nit­te­lus­sa tai laa­duk­kai­den käyt­tö­oh­jei­den laa­ti­mi­ses­sa? Tai pro­ses­sien kuvaa­mi­ses­sa? Ker­ro mil­lais­ta tek­nis­tä kon­sul­toin­tia tar­vit­set, niin ker­ron miten voin auttaa!

Soita 020 730 9555