Tekninen konsultointi

Tilaa asiantuntevaa teknistä konsultointia nopeasti

Teknistä konsultointia kokemuksella

Olen toi­mi­nut tuo­te­ke­hi­tyk­sen paris­sa vuo­des­ta 1992 läh­tien monis­sa roo­leis­sa tuo­te­ke­hi­tyk­sen joh­ta­mi­ses­ta aina käy­tän­nön ohjel­moin­ti­työ­hön ja tes­tauk­seen. Mer­kit­tä­väs­sä osas­sa on ollut kai­ken­tyyp­pi­nen mää­rit­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työ, eli asiak­kai­den ilmai­se­mien tar­pei­den muut­ta­mi­nen toteu­tus­kel­poi­sik­si suunnitelmiksi.

Tär­ke­ää on ollut myös lop­pu­käyt­tä­jil­le suun­nat­tu­jen ohjei­den teko ja niis­tä tie­dot­ta­mi­nen. Hyvän ohjeis­tuk­sen avul­la on pyrit­ty mak­si­moi­maan se hyö­ty, jon­ka lop­pu­käyt­tä­jät saa­vat tuo­te­ke­hi­tyk­sen tuotoksista.

mies-tökkii-kuvaa-001
mies-seuraa-ohjeita-001

Kattavat tekniset konsultointipalvelut

Tek­ni­nen kon­sul­toin­ti­pal­ve­lu­ni tar­jo­aa tätä osaa­mis­ta käyt­töö­si eri­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa. Pro­jek­tien ei tar­vit­se olla var­si­nais­ta tuo­te­ke­hi­tys­tä, sil­lä samo­ja asioi­ta tar­vi­taan myös jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­to­pro­jek­teis­sa ja yri­tyk­sen toi­min­nan kehityshankkeissa.

Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lus­ta­ni löy­dät nopeas­ti apua eri­lai­siin tek­ni­sen mää­rit­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työn kysy­myk­siin. Voin aut­taa sinua esi­mer­kik­si tek­ni­ses­sä suun­nit­te­lus­sa, käyt­tö­oh­jeis­tuk­ses­sa, toi­min­nal­li­sis­sa ja tek­ni­sis­sä mää­rit­te­lyis­sä sekä ohjel­mis­toi­hin liit­ty­väs­sä dokumentoinnissa.

Kaipaako yrityksesi tai hankkeesi teknistä konsultointia?

Tar­vit­set­ko apua vaik­ka­pa tek­ni­ses­sä suun­nit­te­lus­sa tai laa­duk­kai­den käyt­tö­oh­jei­den laa­ti­mi­ses­sa? Ker­ro mil­lais­ta tek­nis­tä kon­sul­toin­tia kai­paat, niin ker­ron miten voin auttaa!