Taustani

Tietotekniikkahaasteiden ratkomista ohjelmistoilla vuodesta 1992

Ensim­mäi­sen mer­kit­tä­vän atk-haas­teen minul­le esit­ti eräs vääk­sy­läi­nen yrit­tä­jä kesäl­lä 1992, kun hän apua tar­jo­tes­sa­ni kysyi, osai­sin­ko teh­dä hänel­le ohjel­man kas­sa­kuit­tien tulos­ta­mi­seen. Tie­to­ko­ne ja mat­rii­si­kir­joi­tin löy­tyi, mut­ta ei ohjel­maa. Pää­tin teh­dä täl­lai­sen ohjel­man puo­lik­si har­ras­tus­mie­les­sä, sen ver­ran olin ope­tel­lut ohjel­moin­tia. Niin­hän sii­nä kui­ten­kin kävi, että työn puo­lel­le­han han­ke meni, kun sana ohjel­mas­ta liik­kui ja sil­le löy­tyi pian val­ta­kun­nal­li­nen jäl­leen­myy­jä­kan­di­daat­ti, joka halusi kas­sa­ko­nei­den rin­nal­la ja sijas­ta alkaa myy­mään kassaohjelmistoa.

Niin­pä syk­syl­lä 1992 perus­tin ensim­mäi­sen yri­tyk­se­ni (t:mi T. Lin­tu­nen). Sen puit­teis­sa aloin kehi­tel­lä ohjel­mas­ta kau­pal­lis­ta ver­sio­ta ja seu­raa­va­na kevää­nä 1993 se lan­see­rat­tiin. Ohjel­man nimek­si tuli Kas­sa­va. Kevääl­lä 1994 val­mis­tuin Vääk­sys­sä yli­op­pi­laak­si ja tuli aika aloit­taa koko­päi­vä­työ ohjel­man paris­sa ja muut­taa Hel­sin­kiin. Niin alkoi myös kier­tä­mi­nen ympä­ri Suo­mea poten­ti­aa­li­sil­la asiak­kail­la. Eri kau­pan alat ja pal­ve­lua­lat, joil­la käy­tet­tiin entuu­des­taan kas­sa­ko­nei­ta, tuli­vat tutuk­si. Toi­vei­den kir­jo oli mel­koi­nen - päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­poil­le teh­tiin vaa­ka­lii­tän­tö­jä, par­tu­reil­le vuo­kra­tuo­li­toi­min­to­ja ja kios­keil­le video­ka­set­tien vuo­kraus­toi­min­to­ja sekä muil­le kaik­kea täl­tä välil­tä. Halut­tiin toi­min­not, jot­ka oli­vat jo kas­sa­ko­neis­sa vii­va­koo­dei­neen ja pääl­le uudet her­kut, jois­ta kas­sa­ko­neis­sa ei voi­tu unel­moi­da­kaan, kuten las­ku­tus ja myyntireskontra.

Yri­tys vaih­tui osa­keyh­tiök­si Kas­sa­va Oy:n nimel­le vuon­na 1995 ohjel­man kehit­tä­mi­sen ja mark­ki­noin­nin suun­tau­tues­sa auto­va­rao­sa­kau­pal­le ja kor­jaa­moil­le. Varao­sa­kau­pan alal­le tuli sil­loin maa­han­tuo­jil­ta säh­köi­nen tilaus­jär­jes­tel­mä ja pää­tet­tiin, että oli tul­lut aika vali­ta, mihin toi­mia­laan halut­tiin panos­taa. Vuon­na 1996 aloi­tin sivu­toi­mi­set opin­to­ni Hel­sin­gin Kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa. Vuon­na 1997 kehi­tet­tiin ensim­mäi­nen Win­dows- ohjel­mis­to auto­kor­jaa­moil­le toi­sen jäl­leen­myy­jän myy­tä­väk­si. Täl­löin syn­tyi tava­ra­merk­ki Futur­Soft ja ohjel­man nimi Auto­Fu­tur. Samal­la siir­ryin hil­jal­leen ohjel­moin­ti­työs­tä esi­mies­työ­hön. Vuo­den 1998 lopul­la perus­tet­tiin kah­den yhtiö­kump­pa­nin kans­sa Futur­Soft Oy, jon­ka puit­teis­sa kehi­tet­tiin uuden suku­pol­ven ohjel­mis­tot. Pit­kä­jän­tei­nen kehi­tys­työ kes­kit­tyi varao­sa- ja kor­jaa­moa­laan sekä myö­hem­min konea­laan ja ren­gas­kaup­paan. Näi­nä vuo­si­na alun perin kas­saoh­jel­mis­tos­ta läh­te­nyt sovel­lus laa­je­ni toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­tok­si, jos­sa oli lopul­ta yli 200 lisä­mo­duu­lia ja 2500 yri­tys­koh­tais­ta valin­nai­suut­ta. Omat roo­li­ni Futur­Sof­tin vuo­si­na oli­vat hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan ja kehi­tys­joh­ta­jan teh­tä­vät, joi­den lisäk­si tutuk­si tuli­vat hyvin monet ohjel­mis­to­ta­lon työ­teh­tä­vät. Vuon­na 2016 Futur­Sof­tin omis­ta­jak­si tuli ruot­sa­lai­nen Vitec-kon­ser­ni. Täs­sä vai­hees­sa ohjel­mia käyt­ti rei­lut 1500 yri­tys­tä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Viros­sa. Näin päät­tyi minun osal­ta­ni noin 25 vuo­den urak­ka. Lopuk­si toi­min vie­lä jon­kin aikaa uuden omis­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa ja sain näin koke­mus­ta myös pörs­siyh­tiön toiminnasta.

Vuo­des­ta 2019 läh­tien Lin­tu­nen Con­sul­ting (Win­dium Oy) täh­tää poh­jim­mil­taan samaan tavoit­tee­seen kuin minä aiem­mas­sa toi­min­nas­sa­ni jo vuo­des­ta 1992 läh­tien, eli tie­to­tek­nii­kan mah­dol­li­sim­man tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen asia­kas­yri­tyk­sis­sä. Haluan kehit­tää asiak­kai­de­ni lii­ke­toi­min­taa tie­to­jär­jes­tel­mien, mut­ta myös muun sys­te­maat­ti­sen kehi­tys­työn kei­noin. Tie­to­tek­niik­ka on hyvä ren­ki, mut­ta huo­no isäntä.

IT-koke­muk­sen ja kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen myö­tä minul­la on hyvä näp­pi­tun­tu­ma sii­hen, mil­loin kan­nat­taa muut­taa tie­to­jär­jes­tel­miä ja mil­loin taas itse yri­tyk­sen toi­min­taa. Vuo­sien var­rel­ta taka­na on yli 1500 asia­kas­yri­tyk­sen toi­vei­den kuun­te­lu ja toteut­ta­mi­nen. Tämä on joh­ta­nut tuhan­siin ohjel­mien piir­tei­den kehit­tä­mi­seen ja yli sataan eril­li­seen pro­jek­tiin muun muas­sa lii­tän­töi­nä eri osa­puol­ten jär­jes­tel­mien kanssa.

Työs­ken­te­ly­ni yri­tys­ten toi­min­nan tehos­ta­mi­sek­si siis jat­kuu. Omien ohjel­mien kehit­tä­mi­sen sijaan Lin­tu­nen Con­sul­tin­gis­sa toi­min­ta­ni kes­kit­tyy pal­ve­le­maan yri­tyk­siä mui­den val­mis­ta­mien tuot­tei­den avul­la riip­pu­mat­to­ma­na toi­mi­ja­na ja tuo­mal­la uusia oival­luk­sia joka­päi­väi­seen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Tie­to­tek­nii­kan saral­la mikään ei ole kos­kaan val­mis­ta - aina riit­tää parannettavaa.

Lopuk­si poi­min­to­ja koulutuksestani.

Joi­ta­kin eri­kois­tu­mis­vai­heen opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia Hel­sin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa 2000-2007

 • Ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sen johtaminen
 • Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen tie­to­tek­nii­kan avulla
 • Liik­keen­joh­don konsultointi
 • Mark­ki­noin­nin tie­to­jär­jes­tel­mät ja asia­kas­suh­tei­den hallinta
 • Elekt­ro­ni­nen kaupankäynti
 • Toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mät
 • Tie­to­jär­jes­tel­mien suunnittelu
 • Tie­don­hal­lin­ta
 • Oppi­va organisaatio
 • Hen­ki­lös­tön valin­ta, arvioin­ti ja palkitseminen
 • Pro Gra­du: Talous- ja mate­ri­aa­lin­hal­lin­non ohjel­mis­to­val­mis­ta­jien kasvustrategiat
 • Kan­di­daa­tin­tut­kiel­ma: Kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen ja toi­mia­la­laa­jen­tu­mi­sen ver­tai­lu kasvustrategiana

Val­men­nus­oh­jel­mia

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja­kurs­si, 20 pv, Kon­sult­ti­toi­mis­to Sep­po Hof­fren Oy, 2019-2020
 • Power & Grow Coac­hing kas­vu­yri­tys­val­men­nus, 15 pv, Con­sul­tium Oy ja Pri­me Advice, 2014
 • Uuden­maan pk-yri­tys­ten joh­ta­mi­sen val­men­nus, 10 pv, Balen­tor Oy, 2013
 • Kan­sain­vä­lis­ty­mis­val­men­nus Uuden­maan pk-yri­tyk­sil­le, 20 pv, Fint­ra, 2000-2001

 Eril­li­siä koulutuksia

 • Tie­tu­ri Oy: Lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien kehit­tä­mi­nen, Lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mal­lin­ta­mi­nen, Cer­ti­fied Scrum pro­duct owner, Scrum perus­teet, Lean IT Foun­da­tion, Mic­ro­soft Pro­ject, Mic­ro­soft Visio, Mic­ro­soft SQL Ser­ver, Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen ket­te­rät menetelmät
 • Waka­ru Oy: Ser­vice Des­kin taus­ta­pro­ses­sit, ITIL 4 Foun­da­tion, PRINCE2 Foundation
 • Mui­ta kou­lut­ta­jia: Corel­lia Hel­sin­ki: Yri­tys­si­vus­to WordPres­sil­la, Rate­kou­lu­tus: Juha­na Tork­ki:  Puheen val­mis­ta­mi­sen teho­val­men­nus, Yri­ty­sa­ka­te­mia: Parem­pi työil­ma­pii­ri työyhteisöön
 • Olen aktii­vi­nen ammat­ti­ta­pah­tu­mis­sa kävi­jä, mm. vii­me aikoi­na Pro­jek­ti­päi­vät 2019, Devops 2020, AIOPS 2020, Pro­ses­si­päi­vät 2020, Pro­jek­ti­päi­vät 2020