Taustani

Vas­taa­mis­ta tieto­tek­nii­kan haas­tei­siin ohjel­mis­to­jen avul­la vuo­des­ta 1992

Yrit­tä­jä Timo Lintunen

Aluk­si kas­sa­ko­nei­ta kor­vaa­maan tietokoneilla

Ensim­mäi­sen yri­tys­maa­il­man atk-haas­teen esit­ti minul­le eräs koti­kun­ta­ni yrit­tä­jä Vääk­sys­sä kesäl­lä 1992, pahim­paan lama-aikaan, kun hän kysyi, teki­sin­kö hänel­le ohjel­man kas­sa­kuit­tien tekoon ja tal­len­ta­mi­seen. Hänel­tä löy­tyi tie­to­ko­ne ja mat­rii­si­kir­joi­tin, mut­ta ei tar­vit­ta­vaa ohjelmaa. 

Pää­tin teh­dä täl­lai­sen ohjel­man har­ras­tus­mie­les­sä, sen ver­ran olin ope­tel­lut ohjel­moin­tia. Niin kui­ten­kin kävi, että han­ke meni ansio­työn puo­lel­le, kun sanaa ohjel­mas­ta liik­kui ja sil­le löy­tyi val­ta­kun­nal­li­nen jäl­leen­myy­jä, joka halusi kas­sa­ko­nei­den rin­nal­la ja sijas­ta alkaa myy­mään kassaohjelmistoja.

Niin­pä saman vuo­den syk­syl­lä perus­tin t:mi T. Lin­tusen. Sen puit­teis­sa aloin kehi­tel­lä ohjel­mas­ta ver­sio­ta laa­jem­paan käyt­töön ja seu­raa­va­na kevää­nä se pääs­tiin lan­see­raa­maan. Ohjel­man nimek­si tuli Kassava. 

Vuo­den pääs­tä kun val­mis­tuin yli­op­pi­laak­si, tuli aika aloit­taa työt ohjel­man paris­sa Hel­sin­gis­sä. Samal­la alkoi kier­tä­mi­nen ympä­ri Suo­mea poten­ti­aa­li­sil­la asiak­kail­la. Kau­pan alat ja pal­ve­lua­lat, joil­la käy­tet­tiin entuu­des­taan kas­sa­ko­nei­ta, tuli­vat tutuiksi. 

Toi­vei­den kir­jo oli mel­koi­nen - päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­poil­le teh­tiin vaa­ka­lii­tän­tö­jä, par­tu­reil­le vuo­kra­tuo­li­toi­min­to­ja ja kios­keil­le video­ka­set­tien vuo­kraus­toi­min­to­ja sekä monel­le muul­le alal­le eri ala­koh­tai­sia toi­min­to­ja. Pian saa­tiin kaup­po­ja vauh­dit­ta­maan val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­net­tu refe­rens­si­asia­kas auto­tar­vi­kea­lal­ta. Ylei­ses­ti ottaen asiak­kaat halusi­vat toi­min­not, jot­ka oli­vat jo kas­sa­ko­neis­sa ja pääl­le uudet her­kut, joi­ta kas­sa­ko­neis­sa ei voi­tu aja­tel­la­kaan, kuten las­ku­tus, varas­ton­hal­lin­ta ja tilaukset.

Toi­mia­lak­si tek­ni­nen kaup­pa ja korjaamot

Toi­min­ta muut­tui osa­keyh­tiök­si, Kas­sa­va Oy:ksi, vuon­na 1995 kehi­tys­työn ja mark­ki­noin­nin suun­tau­tues­sa auto­va­rao­sa­kau­pal­le ja kor­jaa­moil­le. Varao­sa­kau­pan alal­le tuli maa­han­tuo­jil­ta säh­köi­nen tilaus­jär­jes­tel­mä ja pää­tet­tiin, että oli tul­lut aika vali­ta, mihin toi­mia­laan halut­tiin panos­taa. Täs­sä vai­hees­sa aloi­tin työn ohes­sa myös opiskelut. 

Vuon­na 1997 tuli vuo­roon ensim­mäi­sen Win­dows- poh­jai­sen ohjel­mis­ton kehit­tä­mi­nen pie­nem­mil­le auto­kor­jaa­moil­le. Sitä alkoi myy­dä uusi jäl­leen­myy­jä­ni, joka oli koko­naan auto­kor­jaa­moa­lal­le kes­kit­ty­nyt yri­tys. Syn­tyi Win­dows- ohjel­mien tava­ra­merk­ki Futur­Soft ja tuo­te­ni­mi Auto­Fu­tur. Rek­ry­toin ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jiä ja siir­ryin itse enem­män suun­nit­te­lun ja pro­jek­ti­pääl­li­kön tehtäviin. 

Vuo­den 1998 lopul­la perus­tim­me kah­den uuden yhtiö­kump­pa­ni­ni kans­sa Futur­Soft Oy:n, jon­ka puit­teis­sa kehi­tet­tiin sen jäl­keen uuden suku­pol­ven laa­jat ohjel­mis­tot. Pit­kä­jän­tei­nen kehi­tys­työ kes­kit­tyi varao­sa- ja kor­jaa­moa­laan sekä myö­hem­min konea­laan ja ren­gas­kaup­paan. Näi­nä vuo­si­na alun perin kas­saoh­jel­mis­tos­ta läh­te­nyt sovel­lus laa­je­ni toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­tok­si, jos­sa oli lopul­ta yli 200 lisä­mo­duu­lia, 2500 yri­tys­koh­tais­ta valin­nai­suut­ta ja sato­ja näyt­tö­ruu­tu­ja. Omat roo­li­ni Futur­Sof­tin vuo­si­na oli­vat kehi­tys­joh­ta­jan ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan teh­tä­vät, joi­den lisäk­si hyvin monet ohjel­mis­to­ta­lon työ­teh­tä­vät tuli­vat tutuiksi. 

Vuon­na 2016 myim­me Futur­Sof­tin ruot­sa­lai­sel­le Vitec Softwa­re Group -kon­ser­nil­le. Täs­sä vai­hees­sa ohjel­mia käyt­ti rei­lut 1500 yri­tys­tä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Viros­sa. Näin päät­tyi minun osal­ta­ni 24 vuo­den urak­ka. Lopuk­si toi­min vie­lä jon­kin aikaa uuden omis­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa ja sain näin työ­ko­ke­mus­ta myös sii­tä, mil­lais­ta on toi­mia osa­na poh­jois­mais­ta pörssiyhtiötä.

Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen ohjel­mis­toil­la jatkuu

Vuo­des­ta 2019 läh­tien Lin­tu­nen Con­sul­ting (Win­dium Oy) täh­tää poh­jim­mil­taan samaan tavoit­tee­seen kuin minä aiem­mas­sa toi­min­nas­sa­ni jo vuo­des­ta 1992 läh­tien, eli tie­to­tek­nii­kan mah­dol­li­sim­man tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen asia­kas­yri­tyk­sis­sä. Haluan kehit­tää asiak­kai­de­ni lii­ke­toi­min­taa tie­to­jär­jes­tel­mien, mut­ta myös muun sys­te­maat­ti­sen kehi­tys­työn keinoin.

IT-koke­muk­sen ja kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen myö­tä minul­la on hyvä näp­pi­tun­tu­ma sii­hen, mil­loin kan­nat­taa muut­taa tie­to­jär­jes­tel­miä ja mil­loin taas itse yri­tyk­sen toi­min­taa. Vuo­sien var­rel­la teke­mä­ni jat­ku­va tar­pei­den sel­vi­tys­työ ja pro­jek­tien läpi­vien­ti ovat ydin­osaa­mis­ta­ni, mitä tar­joan edel­leen pal­ve­lu­na asiak­kail­le­ni, täl­lä ker­taa riip­pu­mat­to­ma­na asian­tun­ti­ja­na. Eri­tyis­tä vah­vuusa­luet­ta­ni ovat mm. eri­lai­set inte­graa­tiot ja asia­kas­koh­tai­set sovitustyöt.

Työs­ken­te­ly­ni yri­tys­ten toi­min­nan tehos­ta­mi­sek­si siis jat­kuu. Omien ohjel­mien kehit­tä­mi­sen sijas­ta kes­ki­tyn pal­ve­le­maan eri val­mis­oh­jel­mis­to­jen ympä­ris­tös­sä riip­pu­mat­to­ma­na toi­mi­ja­na ja tuo­mal­la uusia aja­tuk­sia joka­päi­väi­sen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Tie­to­tek­nii­kan saral­la mikään ei ole kos­kaan val­mis­ta - aina löy­tyy paran­net­ta­vaa. Sen läk­syn olen oppi­nut kehi­tys­joh­ta­ja-vuo­sie­ni aikana.

Mil­lai­nen kon­sult­ti ja busi­ness coach olen?

Minua tun­te­vat kuvaa­vat minua usein mää­rä­tie­toi­sek­si, jär­jes­tel­mäl­li­sek­si ja jous­ta­vak­si. Erään tes­tin mukaan vah­vuu­te­ni ovat rehel­li­syys, sin­nik­kyys, arvioin­ti­ky­ky, joh­ta­juus ja rei­luus. Teen työt aina huo­lel­la lop­puun, ja har­voin tulee sei­nää vas­taan. Vii­me kädes­sä apu löy­tyy aina kysy­mäl­lä tai muu­ten otta­mal­la sel­vää. Tar­vit­taes­sa ope­tet­te­len uusia asioi­ta, jos tavoi­te sitä vaatii. 

Tur­has­ta en täs­sä iäs­sä stres­saa, vaan pikem­min ajat­te­len, että asioil­la on tai­pu­mus jär­jes­tyä. Olen myös coach, joten teh­tä­vä­ni on tie­tää, miten aset­taa tavoit­tei­ta ja tar­vit­taes­sa ohit­taa tai ylit­tää nii­den edes­sä ole­vat esteet. Sel­vää on, etten lupaa sel­lais­ta, mitä en pys­ty pitämään. 

Työs­ken­te­ly­ni on siis tavoit­teel­lis­ta, mut­ta se se ei tar­koi­ta, että teki­sin töi­tä ham­paat irves­sä. Minul­le on tär­ke­ää pääs­tä työs­ken­te­le­mään ihmis­ten kans­sa, ei vain ruu­dun ääres­sä. Esi­mer­kik­si coac­hing- kes­kus­te­lut ovat lois­ta­va vas­ta­koh­ta päätetyöskentelylle. 

Luon­net­ta­ni kuvaa vie­lä se, että olen var­sin rau­hal­li­nen ja pyrin löy­tä­mään aina koko­nai­suut­ta ja eri osa­puo­lia par­hai­ten pal­ve­le­van rat­kai­sun, asioi­den väki­sin run­no­mi­sen sijaan. Coac­hi­na olen saa­nut asiak­kail­ta­ni kii­tos­ta läs­nä­olos­ta ja aidos­ta kuun­te­le­mi­ses­ta her­käl­lä korvalla. 

CV - koulutukset

Perus­kou­lu­tus

Yli­op­pi­las, Vääk­syn lukio, 1994

KTM, Hel­sin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lu, 2007. Poi­min­to­ja eri­kois­tu­mis­vai­heen opinnoista:

 • Ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sen johtaminen
 • Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen tie­to­tek­nii­kan avul­la, Liik­keen­joh­don konsultointi
 • Toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mät, Mark­ki­noin­nin tie­to­jär­jes­tel­mät ja asia­kas­suh­tei­den hallinta
 • Elekt­ro­ni­nen kaupankäynti
 • Tie­to­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lu, Ohjel­moin­ti (Java), Tiedonhallinta
 • Hen­ki­lös­tön valin­ta, arvioin­ti ja palkitseminen
 • Pro Gra­du tut­kiel­ma: Talous- ja mate­ri­aa­lin­hal­lin­non ohjel­mis­to­val­mis­ta­jien kasvustrategiat
 • Kan­di­daa­tin­tut­kiel­ma: Kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen ja toi­mia­la­laa­jen­tu­mi­sen ver­tai­lu kasvustrategiana
Fil. yo., Hel­sin­gin Yli­opis­to: mm. ohjel­moin­nin ja tie­to­kan­to­jen opin­to­ja, ylei­siä perus­o­pin­to­ja. Tek­niik­koi­na mm. Pyt­hon, SQL, SqLi­te, PostgreSQL.
 

Val­men­nus­oh­jel­mia

 • HHJ kurs­si ja hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu tut­kin­to: Hyväk­syt­ty hal­li­tuk­sen jäsen, Kaup­pa­ka­ma­ri, 2021
 • Cer­ti­fied Busi­ness Coach kou­lu­tus, moni­muo­to-ope­tus, BCI Busi­ness Coac­hing Ins­ti­tu­te, 2020
 • “Digiy­li­opis­to” digi­taa­lis­ten tuot­tei­den lii­ke­toi­min­nan val­men­nus, Into­loop Oy, 2020-2021
 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja­kurs­si, 20 pv, Kon­sult­ti­toi­mis­to Sep­po Hof­fren Oy, 2019-2020
 • Power & Grow Coac­hing kas­vu­yri­tys­val­men­nus, 15 pv, Con­sul­tium Oy ja Pri­me Advice, 2014
 • Uuden­maan pk-yri­tys­ten joh­ta­mi­sen val­men­nus, 10 pv, Balen­tor Oy, 2013
 • Kan­sain­vä­lis­ty­mis­val­men­nus Uuden­maan pk-yri­tyk­sil­le, 15 pv, Fint­ra, 2000-2001

 Eril­li­siä koulutuksia

 • Tie­tu­ri Oy: Vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly, C#, ASP.NET, Agi­le pro­jek­ti­joh­ta­mi­nen, Pro­jek­ti­sal­kun hal­lin­ta, AZ-900 Mic­ro­soft Azu­re Fun­da­men­tals, Lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien kehit­tä­mi­nen, Lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mal­lin­ta­mi­nen, Cer­ti­fied Scrum pro­duct owner, Scrum perus­teet, Lean IT Foun­da­tion, Mic­ro­soft Pro­ject, Mic­ro­soft Visio, Mic­ro­soft SQL Ser­ver, Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen ket­te­rät menetelmät
 • Sula­va Oy: AZ-104 Mic­ro­soft Azu­re Admi­ni­stra­tor, DP-300 Admi­nis­te­ring Mic­ro­soft Azu­re SQL solutions
 • Edu­house: DP-900 Mic­ro­soft Azu­re Data Fun­da­men­tals, usei­ta Cloud Pro ohjel­man kurs­se­ja, kuten .NET sovel­lus­ke­hi­tys ja JavaSc­ript kehitys
 • Waka­ru Oy: Ser­vice Des­kin taus­ta­pro­ses­sit, ITIL 4 Foun­da­tion, PRINCE2 Foundation
 • Mui­ta kou­lut­ta­jia: Corel­lia Hel­sin­ki: Yri­tys­si­vus­to WordPres­sil­la, Rate­kou­lu­tus: Juha­na Tork­ki:  Puheen val­mis­ta­mi­sen teho­val­men­nus, Yri­ty­sa­ka­te­mia: Parem­pi työil­ma­pii­ri työyhteisöön
 • Usei­ta verk­ko­kurs­se­ja, mm. Lean Six Sig­ma Yel­low Belt (Leanvalmennus.fi), Trai­ners’ Housen valmennuspassi-koulutuskokonaisuus
 • Olen aktii­vi­nen ammat­ti­ta­pah­tu­mis­sa kävi­jä, mm. vii­me aikoi­na Pro­jek­ti­päi­vät 2019, Devops 2020, AIOPS 2020, Pro­ses­si­päi­vät 2020, Pro­jek­ti­päi­vät 2020
Soita 020 730 9555