ERP-hankintakonsultointia pitkällä kokemuksella 

Tuk­ku- sekä vähit­täis­kaup­paan ja eri­tyi­ses­ti tek­ni­seen kaup­paan eri­kois­tu­nut han­kin­ta­kon­sult­ti apunasi

6 syytä valita Lintunen Consulting ERP-hankkeeseen:

1) Kokoam­me sinul­le halua­ma­si kokoi­sen tii­min verkostostamme.

2) Meil­lä on käy­tän­nön koke­mus­ta myös ERP-jär­jes­tel­mien teke­mi­ses­tä, ei vain val­miin työ­ka­lun hankkimisesta.

3) Olem­me teh­neet ja pitä­neet kou­lu­tuk­sia ERP-han­kin­ta­pro­ses­sis­ta ja tun­nem­me sen perinpohjaisesti.

4) Meil­lä on pit­kä koke­mus työs­ken­te­lys­tä tek­ni­sen kau­pan kon­teks­tis­sa maa­han­tuo­jal­la ja vähit­täis­myyn­ti­ket­jus­sa ja olem­me näh­neet käy­tän­nös­sä alan tyy­pil­li­set IT-haasteet.

5) Tun­nem­me tek­ni­sen alan syväl­li­ses­ti ja autam­me sinua tehos­ta­maan lii­ke­toi­min­taa­si ja tun­nis­ta­maan yri­tyk­se­si kehitystarpeet.

6) Kes­ki­mää­rin 30-70 % ERP-pro­jek­teis­ta epä­on­nis­tuu mm. pro­jek­tin­hal­lin­nan ongel­mien, puut­teel­li­sen käyt­tö­kou­lu­tuk­sen tai puut­teel­li­sen suun­nit­te­lun takia. Me autam­me pitä­mään huo­len, ettei sinun pro­jek­ti­si kuu­lu tähän joukkoon.

sininen-tausta-001

Varmista, että ERP-projektisi menee kerralla oikein

Lin­tu­nen Con­sul­ting on tuk­ku- sekä vähit­täis­kaup­paan eri­kois­tu­nut ERP-pro­jek­tien asian­tun­ti­ja, jol­la on vank­ka koke­mus han­kin­ta­pro­ses­sin jokai­ses­ta vaiheesta.

Emme ole ainoas­taan olleet valit­se­mas­sa val­mii­ta ERP-työ­ka­lu­ja ja aut­ta­mas­sa nii­den käyt­töö­no­tos­sa, vaan olem­me myös osal­lis­tu­neet ERP-jär­jes­tel­mien teke­mi­seen käy­tän­nön tasolla.

Tun­nem­me eri­tyi­ses­ti tek­ni­sen kau­pan perin­poh­jai­ses­ti, ja alan tyy­pil­li­set IT-haas­teet ovat meil­le tut­tu­ja. Ja niin ovat nii­den ratkaisutkin.

Uuden ERP-jär­jes­tel­män valit­se­mi­nen ja käyt­töön­ot­to on laa­ja ja kriit­ti­sen tär­keä pro­ses­si, jos­sa vir­heet ja vii­väs­tyk­set voi­vat käy­dä kalliiksi.

Sik­si me autam­me asiak­kai­tam­me var­mis­ta­maan, että ERP-han­kin­ta­pro­ses­si sujuu alus­ta lop­puun mut­kat­to­mas­ti, ja sen lop­pu­tu­los aidos­ti pal­ve­lee asiak­kaan tarpeita.

Lintunen Consulting

Lin­tu­nen Con­sul­ting on Timo Lin­tusen perus­ta­ma kon­sult­tiy­ri­tys, joka aut­taa kau­pan alan yri­tyk­siä tehos­ta­maan lii­ke­toi­min­taan­sa pis­tä­mäl­lä IT-asian­sa kuntoon.

Lin­tu­nen itse on kou­lu­tuk­sel­taan KTM, ja saa­nut vuo­sien mit­taan kou­lu­tus­ta sekä kau­pal­li­sel­ta että tek­ni­sel­tä puolelta.

Eri­kois­tu­mi­sa­luei­naan hänel­lä on ollut tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­de sekä orga­ni­saa­tiot ja joh­ta­mi­nen, jon­ka lisäk­si hän on opis­kel­lut yli­opis­tos­sa tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­det­tä. Hänel­lä on 24 vuo­den koke­mus ohjelmistoyrittäjyydestä.

Lin­tu­nen Con­sul­ting kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti ERP-jär­jes­tel­mien han­kin­ta­kon­sul­toin­tiin, ja yri­tyk­sel­lä on huo­mat­ta­va koke­mus ERP-han­kin­ta­pro­ses­sin jokai­ses­ta vaiheesta.

Yleen­sä han­kin­ta­kon­sult­tien koke­mus alkaa ERP-jär­jes­tel­mien valit­se­mi­ses­ta. Meil­lä se alkaa ERP-jär­jes­tel­män teke­mi­ses­tä, sil­lä olem­me olleet muka­na ohjel­mien teke­mi­ses­sä aivan käytännössä.

Lin­tu­nen Con­sul­ting halu­aa pal­vel­la asiak­kai­taan koko­nais­val­tai­ses­ti, ja olla muka­na­si koko pro­jek­tin ajan, oikean jär­jes­tel­män valin­nas­ta sen käyt­tö­kou­lu­tuk­siin asti.

Pal­ve­lum­me

Pal­ve­lum­me

Hankintakonsultointi

Han­kin­ta­kon­sult­ti­na autam­me sinua tut­ki­maan nyky­ti­lan­tee­si, mää­rit­te­le­mään ERP-tar­pee­si ja löy­tä­mään nii­hin par­haat ratkaisut.

Olem­me muka­na­si koko ERP-han­kin­ta­pro­ses­sin ajan ja autam­me tur­vaa­maan pro­jek­til­le­si onnis­tu­neen lopputuloksen.

Projektikonsultointi

Pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin pal­ve­lum­me aut­taa yri­tys­tä­si vie­mään ERP-pro­jek­ti­si onnis­tu­nees­ti maa­liin saakka.

Kon­sult­tim­me aut­taa sinua ERP-pro­jek­tin suun­nit­te­lu­vai­hees­ta ja jär­jes­tel­män valin­nas­ta sen imple­men­toin­tiin ja pro­jek­tin jäl­ki­hoi­toon asti.

Tekninen konsultointi

Tek­ni­ses­sä kon­sul­toin­nis­sa voim­me tar­jo­ta ERP-hank­keen pro­jek­tin­hal­lin­nan lisäk­si myös tek­ni­sem­pää apua.

Tämä voi pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si pro­ses­sien doku­men­toin­tia, inte­graa­tioi­den suun­nit­te­lua, ark­ki­teh­tuu­re­ja tai jär­jes­tel­män doku­men­taa­tioi­den toteuttamista.

Muut ERP-palvelut

Pys­tym­me aut­ta­maan yri­tys­tä­si myös muis­sa IT-tar­peis­san­ne, kuten pil­viym­pä­ris­tön­ne tai ERP-jär­jes­tel­mään­ne liit­ty­vien mui­den ohjel­mis­to­jen kehittämisessä.

Voim­me esi­mer­kik­si suun­ni­tel­la yri­tyk­sel­le­si ark­ki­teh­tuu­rin­ne huo­mioi­vat ja tar­pei­tan­ne pal­ve­le­vat BI- ja PIM-rat­kai­sut integraatioineen.

Lii­ty täs­tä uutis­kir­jee­ni tilaa­jak­si. Uutis­kir­je ilmes­tyy kes­ki­mää­rin kol­men kuu­kau­den välein, ja ker­ron sii­nä ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, uusis­ta blo­giar­tik­ke­leis­ta ja vink­ke­jä toi­mia­laa­ni liittyen.

Soita 020 730 9555