Kokonaisvaltaista apua tietojärjestelmien käyttäjille ja kehittäjille

Kokonaisvaltaista apua tietojärjestelmien käyttäjille ja kehittäjille

Oli­pa sinul­la pro­jek­ti tai tar­vit­set apua päi­vit­täi­ses­sä IT:n käy­tös­sä­si, voin olla avuksi.

Apua sekä kehitystyöhön että käyttöön

Ter­veh­dys, 

Minä olen Timo Lin­tu­nen, Lin­tu­nen Con­sul­tin­gin yrit­tä­jä ja kon­sult­ti. Ter­ve­tu­loa näil­le sivuil­le­ni, joil­la voit tutus­tua, miten voin aut­taa sinua tie­to­jär­jes­tel­miin liit­ty­vis­sä asioissa.

Yri­tyk­se­ni on eri­kois­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­taan ja nii­den käy­tön tehos­ta­mi­seen. Minul­la on myös tar­jol­la pit­kä koke­mus itse tek­ni­seen kehi­tys­työ­hön. Pal­ve­len Uudel­la­maal­la ja lin­jo­jen yli koko maas­sa eri­ko­koi­sia pk-yri­tyk­siä moni­puo­li­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­miin ja samal­la lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä tar­peis­sa. Toi­mia­lao­saa­mis­ta minul­ta löy­tyy eri­tyi­ses­ti kau­pan alal­ta (vähit­täis- ja tuk­ku­kaup­pa) ja huol­to- ja kor­jaa­mo­pal­ve­luis­ta. Tut­tu­ja ovat myös eri­lai­set asian­tun­ti­jay­ri­tyk­set, ja olen­han toi­mi­nut itse asian­tun­ti­jay­ri­tyk­sen IT:n pää­käyt­tä­jä­nä ensin ohjel­mis­to­y­ri­tyk­ses­sä ja sen jäl­keen konsulttiyrityksessä.

Kuten tie­däm­me, tie­to­jär­jes­tel­mil­lä on kes­kei­nen roo­li hyvin monen nyky­päi­vän yri­tyk­sen toi­min­nas­sa. Olen koko­nais­val­tai­ses­ti yri­tyk­sen kehi­tys­tar­peis­sa pal­ve­le­va kump­pa­ni. Autan tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­nan ja kehit­tä­mi­sen lisäk­si lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien tehos­ta­mi­ses­sa ja kehi­tys­hank­kei­den läpi­vien­nis­sä. Tun­nen pk-yri­tys­ten ylei­ses­ti käyt­tä­miä sovel­luk­sia laa­jas­ti, esi­merk­kei­nä Mic­ro­soft M365 (ent. Office), sii­hen kuu­lu­va Sha­re­point ja asia­kir­jo­jen hal­lin­taoh­jel­mis­to M-Files, joil­le olen toi­mi­nut myös itse pää­käyt­tä­jä­nä. Vii­me aikoi­na olen kou­lut­tau­tu­nut pil­vi­pal­ve­luis­ta Azu­ren pääkäyttäjäksi.

sininen-tausta-001

Kehityspalvelut käyttöösi joustavasti

Tavoit­tee­ni on aut­taa yri­tyk­siä saa­maan enem­män irti niin toi­min­na­noh­jauk­sen ohjel­mis­tois­ta kuin ylei­sis­tä toi­mis­to- ja tukioh­jel­mis­ta­kin ja saa­da lii­ke­toi­min­nal­le kriit­ti­set jär­jes­tel­mät toi­mi­maan sau­mat­to­mas­ti, eli integroi­dus­ti. Autan asiak­kai­ta­ni vie­mään hank­keet menes­tyk­sel­li­ses­ti maa­liin par­hai­ta käy­tän­tö­jä nou­dat­taen ja käyt­tä­mään mm. Lean-mene­tel­miä pro­ses­sien vir­ta­vii­vais­ta­mi­ses­sa. Toi­min­nan ket­te­röit­tä­mi­nen on myös yksi ajan­koh­tai­nen tavoi­te monil­le yri­tyk­sil­le, ja olen kou­lut­tau­tu­nut myös sii­hen. Olen mm. ser­ti­fioi­tu Scrum tuoteomistaja.

Toi­si­naan tavoi­te voi olla myös akuut­tien ongel­mien rat­kai­su tai esi­mer­kik­si M365:n tai Sha­re­poin­tin tehok­kaam­paan käyt­töön saaminen.

Toi­min­ta­mal­li on jous­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas. Teen ket­te­räs­ti sen, mitä asiak­kaa­ni tar­peet vaa­ti­vat ilman mas­sii­vi­sia liikkeellelähtökustannuksia.

Oma taustani lyhyesti

Nime­ni on siis Timo Lin­tu­nen, olen perus­ta­ja, yrit­tä­jä ja toi­min yri­tyk­ses­sä täl­lä het­kel­lä yksin.

Olen saa­nut vuo­sien mit­taan kou­lu­tus­ta sekä kau­pal­li­sel­ta että tek­ni­sel­tä puo­lel­ta, joi­ta kum­paa­kin tar­vit­sen täs­sä työs­sä­ni. Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni KTM. Lisäk­si olen opis­kel­lut tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­det­tä yli­opis­tos­sa. Eri­kois­tu­mi­sa­luei­ta­ni ovat tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­de sekä orga­ni­saa­tiot ja joh­ta­mi­nen. Minul­la on 24 vuo­den koke­mus ohjelmistoyrittäjyydestä.

Perus­tin tämän yri­tyk­sen vuon­na 2019 toi­min­ta-aja­tuk­se­na­ni aut­taa yri­tyk­siä asian­tun­ti­ja­na, ilman omaa ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä. Pal­ve­len tie­to­jär­jes­tel­mien lop­pu­käyt­tä­jiä koko­nais­val­tai­ses­ti, pää­toi­min­ta­ni kes­kit­tyes­sä eri­tyi­ses­ti yri­tys­oh­jel­mis­to­jen han­kin­nan kon­sul­toin­tiin, sii­hen liit­ty­viin pro­jek­tei­hin ja ohjel­mis­to­jen käy­tön tehostamiseen.

Voit lukea tar­kem­min yrit­tä­jä­taus­tas­ta­ni ja osaa­mi­ses­ta­ni seu­raa­vas­ta painikkeesta.

Tavoitteet ensin kirkkaiksi

Pyr­ki­myk­se­ni on lähes­tyä asiak­kaa­ni tie­to­jär­jes­tel­mä­tar­pei­ta koko­nai­suu­te­na, ja ymmär­tää lii­ke­toi­min­nal­li­set tavoit­teet. Näin voin aidos­ti ottaa huo­mioon sen, mitä yri­tys lopul­ta rat­kai­suil­ta vii­me kädes­sä hakee, ja aut­taa kehi­tys­työs­sä koko­nai­se­dun näkö­kul­mas­ta. Tie­to­tek­niik­ka on näh­tä­vä apu­vä­li­nee­nä stra­te­gian toteut­ta­mi­ses­sa. Kehi­tys­hank­keen tavoit­tee­na voi olla muun muas­sa yri­tyk­sen kas­vu, kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen tai uusien mene­tel­mien käyt­töön­ot­to. Toki usein sysäys tulee ulko­puo­lel­ta, kuten asiak­kail­ta, tava­ran­toi­mit­ta­jil­ta tai ket­juor­ga­ni­saa­tiol­ta. Jos­kus se voi tul­la toki myös sii­tä, että nykyi­sen ohjel­mis­ton kehi­tys on pysäh­ty­nyt, tai elin­kaa­ri on loppumassa.

Tie­to­jär­jes­tel­miä ei kan­na­ta lähes­tyä vain kulue­rä­nä, vaan inves­toin­ti­na, jol­le pitää voi­da las­kea takai­sin­mak­suai­ko­ja ja tuot­toa. On tär­ke­ää arvioi­da, mil­lai­nen yri­tyk­sen kehi­tys oli­si ilman koh­tee­na ole­vaa han­ket­ta, ja miten onnis­tu­nees­ti toteu­tet­tu pro­jek­ti tai han­ke tähän kehi­tyk­seen vai­kut­taa. Se, että ei teh­dä mitään, voi jos­kus olla kal­lis valinta.

Tar­joan asiak­kai­de­ni tar­pei­siin seu­raa­via palvelutuotteita.

Pal­ve­lu­ni

Pal­ve­lu­ni

Projektikonsultointi

Pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin pal­ve­lu aut­taa yri­tys­tän­ne arvioi­maan, mitä hank­kei­ta tie­to­jär­jes­tel­mien saral­la kan­nat­taa toteut­taa, sekä suun­nit­te­le­maan pro­jek­tit ja vie­mään ne onnis­tu­nees­ti maa­liin saak­ka. Minul­la on koke­mus­ta muun muas­sa yli sadas­ta kehi­tys­pro­jek­tis­ta sekä lukui­sis­ta käyt­töön­ot­to­pro­jek­teis­ta. Muka­na on myös koke­muk­sia haas­ta­vis­ta pro­jek­teis­ta, jois­ta olen voi­nut ottaa opik­si. Olen myös kou­lut­tau­tu­nut ser­ti­fioi­dus­ti pro­jek­tin­hal­lin­nan PRINCE2-mal­liin. Lisäk­si minul­la on ket­te­rän kehi­tyk­sen Scrum PSPO sertifikaatti.

Tietohallinnon konsultointi

Voin tar­jo­ta kon­sul­toin­tia yri­tyk­sen­ne IT-hen­ki­lös­töl­le kehi­tys­teh­tä­viin, tai ellei yri­tyk­ses­sän­ne ole IT-hen­ki­lös­töä, avus­taa muu­toin tie­to­hal­lin­non asiois­sa. Täl­löin pereh­dyn yri­tyk­sen­ne tie­to­jär­jes­tel­miin sovi­tul­la tasol­la. Minul­la on kehi­tys­työ­tä aja­tel­len mm. Lean IT sertifikaatti.

Tuot­teis­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta­ni täl­le alu­eel­le ovat

  • IT-kat­sas­tus
  • IT-ana­lyy­si
  • IT-luot­si
Toi­si­naan yri­tyk­sen IT-osas­to­na on jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan tuki­pal­ve­lu. Tämä ei ole usein­kaan opti­maa­li­nen ratkaisu.

Tekninen konsultointi

Tek­ni­nen kon­sul­toin­ti aut­taa sinua eri­lai­sis­sa tar­ve­mää­rit­te­lyyn, tek­ni­seen suun­nit­te­luun ja inte­graa­tioi­hin liit­ty­vis­sä asioissa.

Tar­vit­taes­sa voin aut­taa sinua myös yri­tyk­sen sisäi­sis­sä ohjeis­tuk­sis­sa ja prosessikuvauksissa.

Hankintakonsultointi

Han­kin­ta­kon­sult­ti­na autan sinua aluk­si tut­ki­maan nyky­ti­lan­tee­si, mää­rit­te­le­mään tar­pee­si ja sel­vit­tä­mään prosessisi.

Sen jäl­keen voim­me etsiä yhdes­sä vaih­toeh­dot, arvioi­da ne ja mää­ri­tel­lä par­haan rat­kai­sun. Sen jäl­keen olen apu­na­si han­kin­nas­sa ja uuden käyt­töön saa­mi­ses­sa tar­vit­taes­sa lop­puun saakka.

IT-coaching

Olen Cer­ti­fied Busi­ness Coach (CBC/BCI) ja olen eri­kois­tu­nut toi­mi­maan coac­hi­na eri­tyi­ses­ti IT-joh­dol­le ja asian­tun­ti­joil­le. Coac­hing on tavoi­teo­rien­toi­tu­nut­ta työs­ken­te­lyä, jos­sa pyrim­me löy­tä­mään coac­hat­ta­van kai­ken poten­ti­aa­lin ja otta­maan sen käyt­töön, tavoit­tee­na esi­mer­kik­si joh­taa muu­tos­ta IT-hank­keis­sa ja kehit­tää IT-orga­ni­saa­tion toimintaa.

Oheispalvelut

Kun avus­tan yri­tyk­sen­ne kehit­tä­mi­ses­sä tie­to­jär­jes­tel­mien kei­noin, voin samal­la tar­jo­ta muu­ta­kin apua kehi­tys­toi­min­taan. Täs­sä voin käyt­tää hyväk­si sekä kau­pal­li­sen puo­len kou­lu­tus­ta­ni, että pit­kää yrit­tä­jä­ko­ke­mus­ta­ni. Esi­mer­kik­si yri­tyk­sen kas­vu voi olla yksi koh­de­tee­ma. Oma­na koke­muk­se­na, ohjel­mis­to­y­ri­tys­ten, jois­sa olin muka­na, lii­ke­vaih­to kas­voi 24:sta vuo­des­ta 23:na. Tein myös Gra­du-työ­ni eri kasvustrategioista.

Lii­ty täs­tä uutis­kir­jee­ni tilaa­jak­si. Uutis­kir­je ilmes­tyy kes­ki­mää­rin kol­men kuu­kau­den välein, ja ker­ron sii­nä ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, uusis­ta blo­giar­tik­ke­leis­ta ja vink­ke­jä toi­mia­laa­ni liittyen.

Soita 020 730 9555