Osaamista tietojärjestelmien kehittämiseen ja hankintaan

Osaamista tietojärjestelmien kehittämiseen ja hankintaan

Kon­sul­toin­tia, coac­haus­ta, kou­lu­tus­ta ja ali­han­kin­taa tie­to­jär­jes­tel­mien ja pro­ses­sien maailmaan

Apua tietojärjestelmien haasteisiin

Lin­tu­nen Con­sul­ting (osa Win­dium Oy:tä), lyhyes­ti LC, on tie­to­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­seen, han­kin­taan ja näi­den käy­tön tehos­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­ja, joka pal­ve­lee pää­kau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­via yri­tyk­siä moni­puo­li­ses­ti eri­lai­siin tie­to­jär­jes­tel­miin ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä tar­peis­sa. Video­yh­teyk­sin pal­vel­laan myös muu­al­la toi­mi­via yrityksiä. 

Tie­to­jär­jes­tel­mil­lä on kes­kei­nen roo­li jokai­sen tämän päi­vän yri­tyk­sen toi­min­nas­sa. LC on koko­nais­val­tai­ses­ti yri­tyk­sen kehi­tys­tar­peis­sa pal­ve­le­va kump­pa­ni, joka aut­taa tie­to­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­sen ja han­kin­nan lisäk­si lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien tehos­ta­mi­ses­sa ja kehi­tys­hank­kei­den läpi­vien­nis­sä. LC tar­jo­aa myös coac­hing- pal­ve­lua tie­to­jär­jes­tel­mien kehi­tys­vas­tuus­sa ole­vil­le tuo­te­ke­hi­tys­pääl­li­köil­le ja -joh­ta­jil­le sekä IT-pääl­li­köil­le ja tietohallintojohtajille.

kannettava-tietokone-001
sininen-tausta-001

Kehityspalvelut käyttöösi joustavasti ja riskittömästi

Lin­tu­nen Con­sul­tin­gin tavoi­te on aut­taa yri­tyk­siä saa­maan enem­män irti muun muas­sa toi­min­na­noh­jauk­sen jär­jes­tel­mis­tä ja saa­da lii­ke­toi­min­nal­le kriit­ti­set jär­jes­tel­mät toi­mi­maan sau­mat­to­mas­ti yhdes­sä. LC aut­taa asiak­kai­taan vie­mään hank­keet menes­tyk­sel­li­ses­ti maa­liin par­hai­ta käy­tän­tö­jä nou­dat­taen ja käyt­tä­mään mm. Lean-mene­tel­miä pro­ses­sien vir­ta­vii­vais­ta­mi­ses­sa. Toi­min­nan ket­te­röit­tä­mi­nen on yksi hyvin ajan­koh­tai­nen tavoi­te monil­le yrityksille.

Toi­min­ta­mal­li on jous­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas. Teen ket­te­räs­ti sen, mitä asiak­kaa­ni tar­peet vaa­ti­vat ilman ras­kas­ta kulu­ra­ken­net­ta. En edel­ly­tä pit­kä­kes­toi­sia sopi­muk­sia tai kuukausimaksuja.

Keitä olemme?

Ter­veh­dys!

Olen Timo Lin­tu­nen, Lin­tu­nen Con­sul­tin­gin yrit­tä­jä ja toi­min yri­tyk­ses­sä yksin.

Olen hank­ki­nut vuo­sien mit­taan kou­lu­tus­ta sekä kau­pal­li­sel­ta että tek­ni­sel­tä puo­lel­ta, joi­ta kum­paa­kin sovel­lan työs­sä­ni. Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni KTM. Lisäk­si olen opis­kel­lut tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­det­tä, eli olen fil. yo. Eri­kois­tu­mi­sa­luei­ta­ni ovat tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­de sekä orga­ni­saa­tiot ja joh­ta­mi­nen. Minul­la on noin 25 vuo­den koke­mus ohjelmistoyrittäjyydestä.

Perus­tin Lin­tu­nen Con­sul­tin­gin vuon­na 2019 toi­min­ta-aja­tuk­se­na­ni aut­taa yri­tyk­siä asian­tun­ti­ja­na, täl­lä ker­taa ilman omaa ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä. Pal­ve­len tie­to­jär­jes­tel­mien lop­pu­käyt­tä­jiä koko­nais­val­tai­ses­ti, täl­lä het­kel­lä pää­toi­min­ta­ni kes­kit­tyes­sä ohjel­mis­to­jen han­kin­nan konsultointiin.

Voit lukea tar­kem­min yrit­tä­jä­taus­tas­ta­ni ja osaa­mi­ses­ta­ni seu­raa­vas­ta painikkeesta.

Kuinka toimin? 

Tavoit­tee­ni on lähes­tyä asiak­kaa­ni tie­to­jär­jes­tel­mä­tar­pei­ta tämän lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gias­ta käsin. Näin voin aidos­ti ottaa huo­mioon sen, mitä yri­tys lopul­ta rat­kai­suil­ta vii­me kädes­sä hakee, ja toi­mia lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­ses­ti. Tie­to­tek­niik­ka on näh­tä­vä apu­vä­li­nee­nä stra­te­gian toteut­ta­mi­ses­sa. Kehi­tys­hank­keen tavoit­tee­na voi olla muun muas­sa yri­tyk­sen kas­vu, kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen tai uuden­lai­sen stra­te­gian toi­meen­pa­no. Toki usein sysäys tulee ulko­puo­lel­ta, kuten jol­ta­kin sidosryhmältä.

Tie­to­jär­jes­tel­miä ei kan­na­ta lähes­tyä vain kulue­rä­nä, vaan inves­toin­ti­na, jol­le pitää voi­da las­kea takai­sin­mak­suai­ko­ja ja tuot­toa. On tär­ke­ää arvioi­da, mil­lai­nen yri­tyk­sen kehi­tys oli­si ilman koh­tee­na ole­vaa han­ket­ta, ja miten onnis­tu­nees­ti toteu­tet­tu pro­jek­ti tai han­ke tähän kehi­tyk­seen vaikuttaa.

Tar­joan asiak­kai­de­ni tar­pei­siin seu­raa­via palvelutuotteita.

Pal­ve­lu­ni

Pal­ve­lu­ni

Projektikonsultointi

Pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin pal­ve­lu aut­taa yri­tys­tän­ne arvioi­maan, mitä hank­kei­ta tie­to­jär­jes­tel­mien saral­la kan­nat­taa toteut­taa, sekä suun­nit­te­le­maan pro­jek­tit ja vie­mään ne onnis­tu­nees­ti maa­liin saak­ka. Minul­la on koke­mus­ta muun muas­sa yli sadas­ta toteu­te­tus­ta kehi­tys­pro­jek­tis­ta. Muka­na on myös koke­muk­sia epä­on­ni­sis­ta pro­jek­teis­ta, jois­ta on voi­tu ottaa opik­si. Olen myös kou­lut­tau­tu­nut ser­ti­fioi­dus­ti pro­jek­tin­hal­lin­nan PRINCE2-malliin.

Tietohallinnon konsultointi

Voin tar­jo­ta kon­sul­toin­tia yri­tyk­sen­ne IT-pääl­li­köl­le tai tie­to­hal­lin­to­pääl­li­köl­le kehi­tys­teh­tä­viin, tai ellei eril­lis­tä IT-pääl­lik­köä yri­tyk­ses­sän­ne ole, avus­taa eri tie­to­hal­lin­non teh­tä­vis­sä. Täl­löin pereh­dyn yri­tyk­sen­ne tie­to­jär­jes­tel­miin sovi­tul­la tasol­la ja olen aut­ta­mas­sa sään­nöl­li­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­sen ja uudis­ta­mi­sen tehtävissä.

Pal­ve­lu­tuot­tei­ta­ni täl­le alu­eel­le ovat

  • IT-kat­sas­tus
  • IT-ana­lyy­si
  • IT-luot­si

 

Tekninen konsultointi

Tek­ni­nen kon­sul­toin­ti­pal­ve­lu aut­taa sinua eri­lai­sis­sa tek­ni­seen mää­rit­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työ­hön liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Minul­la on osaa­mis­ta pit­käl­tä ajal­ta esi­mer­kik­si toi­min­nal­li­sis­ta ja tek­ni­sis­tä mää­rit­te­lyis­tä, tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta, käyt­tö­oh­jeis­tuk­ses­ta ja muus­ta ohjel­mis­toi­hin liit­ty­väs­tä dokumentoinnista.

Monipuoliset oheispalvelut

Kun toi­min yri­tyk­sen­ne asian­tun­ti­ja­na IT-asiois­sa, käy­tet­tä­vis­sän­ne on samal­la koko osaa­mis­re­per­tu­aa­ri­ni. Usein on tehok­kaam­paa käyt­tää yri­tyk­sen­ne jo tun­te­vaa asian­tun­ti­jaa, kuin hakea yksit­täi­siin teh­tä­viin eril­lis­tä teki­jää. Kon­sul­toin mie­lel­lä­ni yri­tyk­sen­ne eri kehi­tys­tar­pei­den sel­vi­tys­tä ja osal­lis­tun tar­peen mukaan myös itse toteutukseen.

Yritysohjelmistojen hankinnan konsultointi