Projektikonsultointi

Vie IT-projektisi onnistuneesti ja laadulla maaliin

Asiantuntevaa projektikonsultointia haastaviinkin hankkeisiin

IT-pro­jek­tit ovat tun­net­tu­ja haas­teel­li­suu­des­taan. Ne ovat usein hyvin moni­mut­kai­sia koko­nai­suuk­sia, jois­sa moni asia voi men­nä vikaan, mikä saat­taa aiheut­taa mm. kal­lii­ta vii­väs­tyk­siä. Pro­jek­ti­kon­sul­toin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa var­mis­taa, että hank­keen koh­taa­mat haas­teet saa­daan mini­moi­tua. Osaa­va pro­jek­ti­kon­sult­ti aut­taa pitä­mään huo­len, että pro­jek­ti saa­daan toteu­tet­tua juu­ri kuten on suunniteltu.

Yli sadan onnis­tu­neen pro­jek­tin koke­muk­sel­la pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin pal­ve­lu­ni aut­taa yri­tys­tä­si vält­tä­mään suden­kuo­pat ja var­mis­ta­maan, että pro­jek­ti­si pysyy aika­tau­lus­saan eikä yli­tä bud­jet­ti­aan. Suu­rin vetä­mis­tä­ni pro­jek­teis­ta on ollut laa­juu­del­taan hie­man yli 1500 hen­ki­lö­työ­päi­vää. Toi­min yhtä­lail­la kai­ken­ko­kois­ten pro­jek­tien paris­sa, läh­tien joi­den­kin päi­vien pienprojekteista.

mies-taulukko-001
paperilla-taulukoita-001

Monipuolista apua projektitoimintaasi

Kun tilaat minul­ta pro­jek­ti­kon­sul­toin­tia, voin toi­mia hank­kees­sa­si esi­mer­kik­si pro­jek­ti­pääl­li­kön oikea­na käte­nä, joka aut­taa pro­jek­tin läpi­vien­nis­sä monin tavoin lisä­re­surs­si­na. Pro­jek­ti­kon­sult­ti voi aut­taa mm. vies­tin­nän ja pro­jek­tin doku­men­taa­tion jat­ku­van päi­vit­tä­mi­sen alu­eel­la pitäen täl­lä tavoin koko pro­jek­tior­ga­ni­saa­tion ja sidos­ryh­mät kar­tal­la sii­tä, mis­sä men­nään ja mitä kul­ta­kin jäse­nel­tä kul­loin­kin odo­te­taan. Näin kaik­ki ovat tie­toi­sia pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä ja mah­dol­li­sis­ta haas­teis­ta, eikä hank­keel­le aiheu­du tur­hia vii­väs­tyk­siä puut­teel­li­sen tie­don­ku­lun vuok­si. Oleel­li­nen osa koko­nai­suut­ta on huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma ja isom­mis­sa pro­jek­teis­sa myös ris­kien­hal­lin­nan teh­tä­vät ovat tär­keäs­sä osassa.

Voin toi­mia tar­vit­taes­sa myös pro­jek­ti­ryh­män asian­tun­ti­ja­jä­se­ne­nä edus­taen pro­jek­tis­sa tilaa­jaa, mikä­li pro­jek­ti­pääl­lik­kö tulee esi­mer­kik­si jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan puo­lel­ta. Tuen tar­vit­taes­sa pro­jek­ti­pääl­lik­köä myös pro­jek­tin­hal­lin­nan pro­ses­sien kehittämisessä.

Pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin sisäl­töä voi­vat olla esi­mer­kik­si seu­raa­vien sisäl­tö­jen raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­to pro­jek­tin ede­tes­sä. Sul­keis­sa ovat PRINCE2-vii­te­ke­hyk­sen ter­mit, joi­hin viitataan.

 • Pro­jek­tin tii­vis­tel­mäeh­do­tus ennen pää­tök­sen­te­koa (pro­ject brief)
 • Pro­jek­tin lii­ke­toi­min­ta­hyö­ty­jen arvioin­ti (busi­ness case)
 • Pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma
 • Pro­jek­tin vai­he­suun­ni­tel­ma (sta­ge plan)
 • Pro­jek­tis­sa kir­ja­tut opi­tut asiat tule­viin pro­jek­tei­hin (les­sons)
 • Tii­mi­suun­ni­tel­ma
 • Poik­keus­suun­ni­tel­ma (excep­tion plan)
 • Tuo­te­suun­ni­tel­mat (pro­ject pro­duct desc­rip­tion, pro­duct description)
 • Muu­tos­ten­hal­lin­nan doku­men­tit (chan­ge cont­rol approach, issue register)
 • Laa­tu­mää­rit­te­lyt (qua­li­ty mana­ge­ment approach)
 • Hyväk­sy­mis­asia­kir­jat
 • Ris­kien­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat (risk mana­ge­ment approach)
 • Pro­jek­tin aikai­nen vakio­ra­por­toin­ti (check­point report, high­light report, excep­tion report)

Kun pro­jek­tin lisä­re­surs­si­na on näi­den tuot­ta­mi­sen pro­ses­sin tun­te­va kon­sult­ti, joka tar­peen mukaan myös tuot­taa sovi­tut doku­men­tit, vapau­tuu pro­jek­ti­pääl­li­kön aikaa mah­dol­lis­ten tuli­pa­lo­jen hoi­ta­mi­sen lisäk­si ennen kaik­kea vies­tin­tään, pro­jek­ti­tii­min joh­ta­mi­seen ja pro­jek­tin lop­pu­tu­los­ten var­mis­ta­mi­seen päi­vit­täi­ses­sä työskentelyssä.

Tar­vit­taes­sa minul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös pro­jek­tin vies­tin­nän tuot­ta­mi­seen. Pro­jek­ti­vies­tin­nän suh­teen minul­la on pit­kä koke­mus esi­mer­kik­si pro­jek­tiin liit­ty­vien tie­dot­tei­den, uutis­kir­jei­den, leh­tiar­tik­ke­lei­den ja muun vies­tin­nän toteu­tuk­ses­ta ja näi­den koordinoinnista.

Pro­jek­tin­hal­lin­nan ohjel­mis­to­na käy­tän Mic­ro­soft Pro­ject Pro­fes­sio­na­lia, johon olen käy­nyt myös koulutuksen.

Kaipaako IT-hankkeesi projektikonsultointia?

Tar­vit­set­ko apua uuden pro­jek­tin kans­sa tai esi­mer­kik­si lisä­re­surs­se­ja ehdo­tet­tu­jen pro­jek­tien arvioin­tiin ja suun­ni­tel­mien laa­din­taan? Ker­ro minul­le pro­jek­tis­ta­si ja mil­lais­ta pro­jek­ti­kon­sul­toin­tia kai­paat, niin pyrin auttamaan!

Soita 020 730 9555