IT-coaching

Business coaching IT-ammattilaisille - ylimmästä johdosta asiantuntijoihin

Vaikuttavaa työskentelyä muutosten aikaansaamiseksi

Olen val­mis­tu­nut BCI Busi­ness Coac­hing Ins­ti­tu­ten kou­lu­tuk­ses­ta nimik­keel­lä Cer­ti­fied Busi­ness Coach. Olen päät­tä­nyt kes­kit­tyä coac­hing- pal­ve­lun tar­joa­mi­ses­sa omim­paan alaa­ni, eli IT-ammat­ti­lai­siin. Coac­hin­gis­sa yhdis­tyy ymmär­ryk­se­ni asiak­kai­de­ni haas­teis­ta, olen­han toi­mi­nut IT:n paris­sa jo pian 30 vuot­ta, ja lähei­nen vuo­ro­vai­ku­tus asiak­kaan kans­sa, jos­sa asia­kas löy­tää itse rat­kai­su­ja tavoit­tei­siin­sa pää­se­mi­sek­si kes­kus­te­lu­jen avulla.

Coac­hing-pro­ses­si tar­koit­taa käy­tän­nös­sä tyy­pil­li­ses­ti 6-8 tapaa­mi­sen sar­jaa, jot­ka voi­vat olla 2-4 vii­kon välein. Pro­ses­sis­sa mää­ri­tel­lään aluk­si tavoit­teet coac­hin­gil­le. Useam­man kuu­kau­den pro­ses­sin aika­na on tyy­pil­lis­tä, että pait­si tavoit­teet kir­kas­tu­vat, myös teke­mi­nen fokusoi­tuu tavoit­teel­li­sem­mak­si. Kun kysees­sä on esi­mer­kik­si haas­ta­van muu­tok­sen läpi­vien­ti, saa­daan usein hyviä tulok­sia muu­tok­sen saa­vut­ta­mi­ses­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen ja löy­det­tä­vien uusien­kin rat­kai­su­mal­lien avulla.

Coaching_kuva1

Koet­ko, että sinul­la on lii­an mon­ta rau­taa tules­sa? Koet­ko ris­ti­rii­to­ja työ­si vaa­ti­muk­sis­sa, tai et tie­dä, mihin tavoit­tei­siin sinun pitäi­si pyr­kiä seu­raa­vak­si? Onko työs­sä­si ken­ties kuor­mit­ta­via tekijöitä?

Mitä tulee IT-pro­jek­tei­hin ja hank­kei­siin, koet­ko haas­tei­ta muu­tok­sen läpi­vie­mi­ses­sä orga­ni­saa­tios­sa, muu­tok­sen vies­ti­mi­ses­sä ja alais­ten aut­ta­mi­ses­sa moti­voi­tu­maan muutokseen?

Kai­kis­sa näis­sä tilan­teis­sa uskon, että coac­hing on vai­kut­ta­va ja teho­kas työ­ka­lu ja mene­tel­mä. Sen avul­la voi­daan kir­kas­taa tavoit­tei­ta, luo­da hyviä suun­ni­tel­mia tavoit­tei­siin pää­se­mi­sek­si, ris­ti­rii­tais­ten odo­tus­ten sel­kiyt­tä­mi­sek­si ja oman moti­vaa­tion kehit­tä­mi­sek­si haas­ta­vis­sa­kin tilanteissa.

Herättikö coaching kiinnostuksesi?

Coac­hing toi­mek­sian­to käyn­nis­tyy aina noin tun­nin mak­sut­to­mal­la video­kes­kus­te­lul­la, jos­sa käy­dään läpi asiak­kaan tilan­ne ja odo­tuk­set coac­hin­gil­ta. Samal­la asia­kas pää­see tutus­tu­maan coac­hiin, ja tode­taan onko kysei­nen coac­hing- toi­mek­sian­to hyvin sovel­tu­va juu­ri minul­le, ja kokee­ko asia­kas minut oikeak­si coac­hik­si hyvin luot­ta­muk­sel­li­seen yhteistyöhön. 

Lähe­tä yhteys­tie­to­si, niin sovi­taan tämä mak­su­ton video­kes­kus­te­lu. Aloi­tus­kes­kus­te­lu on mah­dol­li­nen myös toi­mi­ti­lois­sa­ni Keilaniemessä.

Coac­hing tapah­tuu joko video­yh­tey­del­lä tai toimitiloissani.

Soita 020 730 9555