Tietohallinnon konsultointi

Asiantuntevaa apua IT-kokonaisuutesi kehittämiseen ja ylläpitoon

Asiantuntija tietohallintosi kehittämiseen ja ylläpitoon

Onko yri­tyk­ses­sän­ne tar­vet­ta tie­to­jär­jes­tel­mien hal­lin­noin­nil­le ja kehit­tä­mi­sel­le, mut­ta teh­tä­viä ei kui­ten­kaan ole niin pal­jon, että IT-pääl­li­kön rek­ry­toin­ti oli­si perus­tel­tua? Vai onko IT-pääl­lik­kön­ne täys­työl­lis­tet­ty ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen, eikä aikaa jää riit­tä­väs­ti kehi­tys­toi­men­pi­teil­le? Käyt­tä­mäl­lä minua kon­sult­ti­na tie­to­hal­lin­non kehit­tä­mi­seen saat lisä­re­surs­sia käyt­töö­si vain sen ver­ran kuin tar­vit­set ja saat käyt­töö­si ulko­puo­li­sen koke­neen näke­myk­sen. Pal­ve­lu ei sido sinua kiin­tei­siin jat­ku­va­luon­tei­siin kustannuksiin.

Pal­ve­lu voi kos­kea kaik­kia yri­tyk­se­si IT-toi­min­to­ja, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti ohjel­mis­toi­hin ja pil­vi­pal­ve­lui­hin. Autan sinua niin IT-suun­nit­te­lus­sa, ohjel­mis­to- ja lai­te­han­kin­nois­sa kuin yllä­pi­dos­sa­kin. Hoi­dan tar­peen mukaan yri­tyk­se­si tie­to­hal­lin­to­teh­tä­viä ja koor­di­noin tar­vit­taes­sa lähi­tu­kea ja yllä­pi­to­toi­min­to­ja. Tar­vit­taes­sa tuki­toi­min­nois­sa käy­te­tään tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­via yhteistyökumppaneita.

Tie­to­hal­lin­non pro­ses­sien kehit­tä­mi­seen liit­tyen minul­la on ITIL 4 Foun­da­tion sertifikaatti.

Lean mene­tel­mien käy­tös­tä tie­to­hal­lin­non ja muun orga­ni­saa­tion kehit­tä­mi­seen minul­la on Lean IT Foun­da­tion sertifikaatti.

Tuot­teis­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta tie­to­hal­lin­non kehit­tä­mi­seen ovat seuraavat:

  • IT-kat­sas­tus - käy­dään läpi huo­lel­li­ses­ti yri­tyk­sen tie­to­jär­jes­tel­mien, verk­ko­pal­ve­lui­den ja tie­to­hal­lin­non tila ja kar­toi­te­taan tar­peet tär­keim­mik­si kehitystoimenpiteiksi
  • IT-ana­lyy­si - syven­ne­tään kat­sas­tus­pal­ve­lus­sa läpi­käy­tyä ana­lyy­siä ja luo­daan tie­to­hal­lin­non kehittämissuunnitelma 
  • IT-luot­si - Vie­dään läpi ana­lyy­sis­sä tar­peel­li­sek­si tode­tut ja sovi­tut kehi­tys­toi­men­pi­teet organisaatiossa
lukee-suunnitelmia-001

Kaipaako yrityksesi tietohallinnon konsultointia?

Minul­ta tilaat jous­ta­vas­ti eri­lai­set tie­to­hal­lin­non pal­ve­lut yri­tyk­se­si tar­vit­se­mas­sa laa­juu­des­sa. Voit ympä­ris­tös­tä­si riip­puen siir­tää vaik­ka kaik­ki yri­tyk­se­si tie­to­hal­lin­non kehi­tys­teh­tä­vät minul­le koor­di­noi­ta­vak­si. Rää­tä­löi­dään sopi­va pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus juu­ri sinun yri­tyk­se­si tarpeisiin.