Maksuton videokurssi yritysohjelmiston hankinnasta

Nyt on jul­kais­tu mak­su­ton video­kurs­si yri­tys­oh­jel­mis­ton onnis­tu­nee­seen han­kin­taan. Kurs­si sovel­tuu pk-yri­tyk­sil­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Muka­na on apua yri­tyk­sil­le pie­nis­tä kes­ki­ko­koi­siin, eli kurs­si sovel­tuu monen­ko­koi­sil­le organisaatioille. 

Koh­de­ryh­mä­nä ovat pait­si yrit­tä­jät ja yri­tys­joh­ta­jat, myös vaih­to­pro­jek­tiin ja han­kin­taan osal­lis­tu­vat muut hen­ki­löt, kuten asian­tun­ti­jat ja eri teh­tä­vis­sä toi­mi­vat esimiehet.

Kurs­si on har­vo­ja suo­men­kie­li­siä sel­kei­tä ja riip­pu­mat­to­mia perus­esi­tyk­siä sii­tä, mil­lai­sia asioi­ta eri­tyi­ses­ti yri­tys­oh­jel­mis­ton han­kin­nas­sa tulee vas­taan ja kan­nat­taa huo­mioi­da. Kurs­si ker­too, miten ede­tä han­kin­ta­pro­ses­sis­sa sen kai­kis­sa eri vaiheissa.

Kurs­sil­le pää­set siir­ty­mään seu­raa­vas­ta painikkeesta.

Soita 020 730 9555