Mark­ki­na­ti­lan­ne­kat­saus yri­tys­oh­jel­mis­tois­ta Suo­men mark­ki­noil­la 2021

Tämä artik­ke­li on sinul­le, joka olet kiin­nos­tu­nut näke­mään, mil­lai­nen yri­tys­oh­jel­mis­to­jen koko­nais­mark­ki­na on täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa, ja miten se on kehit­ty­nyt vii­me aikoina.

Toimialan liikevaihto ja tuloksellisuus

Yri­tys­oh­jel­mis­to­jen mark­ki­noil­la on tapah­tu­nut vii­me aikoi­na kon­so­li­daa­tio­ta. Pie­nem­piä ja isom­pia­kin toi­mi­joi­ta on ostet­tu osak­si kan­sain­vä­li­siä kon­ser­ne­ja. Yri­tys­oh­jel­mis­to­jen val­mis­ta­jak­si las­ken täs­sä yhtey­des­sä nii­den ohjel­mis­to­jen val­mis­ta­jat, joil­la suo­ri­te­taan myyn­tiä, joko las­ku­tus­ta tai käteis- ja kort­ti­myyn­tiä eli kuit­tien tekoa. CRM-ohjel­mis­to­jen val­mis­ta­jat eivät kaik­ki kuu­lu tähän jouk­koon, vaik­ka monel­la val­mis­ta­jal­la on sekin moduuli.

Kaik­ki­aan toi­mia­lal­la toi­mii kar­toi­tuk­se­ni perus­teel­la 137 val­mis­ta­jaa Suo­mes­sa ja lisäk­si aina­kin kol­me ulko­mais­ta yri­tys­tä myy ohjel­mis­to­jaan suo­raan Suo­meen ilman väli­kä­siä. Kai­kis­sa luvuis­sa ovat luon­nol­li­ses­ti muka­na vain Suo­meen rekis­te­röi­dyt yritykset.

Näi­den lii­ke­vaih­to on yhteen­sä hie­man yli 680 mil­joo­naa euroa. Käy­tin lukui­na vii­mei­siä saa­ta­via tilin­pää­tös­tie­to­ja, jois­ta pää­osa on vuo­del­ta 2019 ja osa jo vuo­del­ta 2020. Luvut eivät ole siis ”aka­tee­mi­sen tark­ko­ja”, kos­ka kysees­sä on luon­teel­taan kar­toi­tus eikä tut­ki­mus. Joi­ta­kin suu­rim­pia yri­tyk­siä on jätet­ty pois luvus­ta, kos­ka niil­lä tämä lii­ke­toi­min­ta on vain pie­ni osa muu­ta toi­min­taa. Mer­kit­tä­vim­pä­nä esi­merk­ki­nä Mic­ro­soft Oy.

Kes­ki­mää­räi­nen tili­kau­den tulos koko tut­ki­tul­la ryh­mäl­lä oli noin 5 %. Toki kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten osal­ta tämä ei aina ker­ro koko kuvaa. Medi­aa­ni­lii­ke­vaih­to tämän jou­kon yri­tyk­sil­lä oli noin 1,1 miljoonaa.

Konsolidaatiota ja kansainvälistymistä

Kehi­tys on eden­nyt niin, että ulko­mai­set ohjel­mis­to­ta­lot eivät ole niin­kään perus­ta­neet myyn­tiyh­tiöi­tä Suo­meen kuten aikoi­naan esi­mer­kik­si SAP, vaan ulko­mai­set val­mis­ta­jat ovat osta­neet toi­mi­via suo­ma­lai­sia ohjel­mis­to­val­mis­ta­jia. Näi­den toi­min­ta on yleen­sä jat­ku­nut nii­den omil­la ohjel­mis­to­tuot­teil­la, ja näi­den tuo­te­ke­hi­tys on pysy­nyt Suo­mes­sa. Minul­la on täs­tä hie­man oma­koh­tais­ta­kin koke­mus­ta. Futur­Soft Oy, jos­sa toi­min hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na, myy­tiin 2016 ruot­sa­lai­sel­le Vitecil­le, ja tämän­kin yri­tyk­sen tuo­te­ke­hi­tys tapah­tuu edel­leen Suomessa.

Ulko­mai­sik­si val­mis­ta­jik­si las­ken täs­sä val­mis­ta­jat, jot­ka ovat on jul­kis­ten tie­to­läh­tei­den perus­teel­la vähin­tään 50 %:sti ulko­mai­so­mis­tuk­ses­sa. Yleen­sä nämä ovat 100 % tytä­ryh­tiöi­tä, mut­ta jois­sa­kin tapauk­sis­sa yri­tys on ulko­mai­sen sijoi­tus­yh­tiön omis­tuk­ses­sa, jol­loin las­ken ne täs­sä ulko­maa­lai­so­mis­tei­sek­si. Mer­ki­tys koko­nais­ku­vaan on täl­lä kui­ten­kin pieni.

Ulko­mais­ten yri­tys­ten osuus on mää­räl­li­ses­ti kai­kis­ta 23 % yri­tys­oh­jel­mis­to­jen val­mis­ta­jis­ta, mut­ta näi­den lii­ke­vaih­don osuus on 65 %. Luku oli­si tätä­kin mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­pi, jos muka­na oli­si kan­sain­vä­lis­ten jät­tien Mic­ro­sof­tin ja Oraclen luvut, joi­ta ei ole saa­ta­vis­sa ERP-ohjel­mis­to­toi­min­nan osal­ta Suo­mes­sa. He myy­vät ohjel­mis­to­ja pää­asias­sa jäl­leen­myy­jien kaut­ta, joten sik­si­kin luku­jen saa­mi­nen oli­si vai­ke­aa. Todel­li­nen luku ulko­mais­ten toi­mi­joi­den ohjel­mis­to­jen lii­ke­vaih­don osuu­des­ta saat­tai­si olla esi­mer­kik­si 75-80 %:n suuruusluokassa. 

Luku­ni eivät sisäl­lä ohjel­mis­to­jen koti­mais­ten jäl­leen­myy­jien tuot­ta­maa lii­ke­vaih­toa, joka sisäl­tää ohjel­mis­to­myyn­nin lisäk­si pal­ve­lui­ta ohjel­mis­to­jen ympärillä.

Luvut eivät ole tark­ko­ja myös­kään sii­tä syys­tä, että osal­la val­mis­ta­jis­ta on pal­jon muu­ta­kin toi­min­taa, ja osa niis­tä myy myös mui­den ohjel­mis­tuot­tei­ta, esi­mer­kik­si mai­nit­tu­ja kan­sain­vä­lis­ten val­mis­ta­jien ERP-ohjelmistoja.

Lisäk­si toi­mia­lan lii­ke­vaih­dos­ta osan otta­vat muu­ta­mat ulko­mai­set yri­tyk­set, jot­ka myy­vät tuot­tei­taan suo­raan Suo­meen ilman tääl­lä toi­mi­vaa maayh­tiö­tä tai jäl­leen­myy­jää. Tuki­pal­ve­lut tapah­tu­vat täl­löin läh­tö­koh­tai­ses­ti ulkomailta.

Kuten kuvi­tel­la saat­taa, kan­sain­vä­li­set val­mis­ta­jat ovat käy­tän­nös­sä ainoi­ta ohjel­mis­to­val­mis­ta­jia kan­sain­vä­li­sil­le suu­ry­ri­tyk­sil­le. Pie­nim­mil­le­kin yri­tyk­sil­le riit­tää vaih­toeh­to­ja myös ulko­mai­sil­ta val­mis­ta­jil­ta. Pie­nen poik­keuk­sen suu­ry­ri­tys­ten puo­lel­le tuo­vat Suo­mes­sa rää­tä­lin­työ­nä teh­tä­vät tämän alan ohjel­mis­tot, joi­ta tie­dän kehi­tet­tä­vän suuryrityksillekin.

Voi­daan tar­kas­tel­la myös, miten pit­käl­ti mark­ki­noi­ta hal­lit­se­vat pörs­siyh­tiöt ver­rat­tu­na yksi­tyi­ses­ti omis­tet­tui­hin yhtiöi­hin. Yksi­tyi­ses­ti omis­tet­tu­jen yhtiöi­den taka­na on ene­ne­väs­sä mää­rin pää­oma­si­joit­ta­jia, joka on myös muu­tos, joka on tapah­tu­nut lähi­vuo­sien aika­na. Pörs­siyh­tiöi­tä on noin 13 % yri­tys­ten mää­räs­tä, mut­ta nii­den lii­ke­vaih­to on noin 45 % kaik­kien yri­tys­ten liikevaihdosta.

Muutoksia markkinoilla ja pörssiyhtiöiden rooli

Muu­tos­ta on tapah­tu­nut monel­la taval­la vii­meis­ten 15 vuo­den aika­na. Koko­sin nimit­täin vuon­na 2006, eli 15 vuot­ta sit­ten, aineis­ton gra­du-työ­tä­ni var­ten koti­maan talous- ja mate­ri­aa­lin­hal­lin­non ohjel­mis­to­val­mis­ta­jien mark­ki­nois­ta, tut­kies­sa­ni alan yri­tys­ten kas­vustra­te­gioi­ta. Suu­rim­mat nykyi­set pelu­rit oli­vat toki jo sil­loin mark­ki­noil­la, mut­ta uusia kan­sain­vä­li­siä toi­mi­joi­ta on sen jäl­keen tul­lut. Näis­tä mai­nit­ta­koon ruot­sa­lai­nen pörs­siyh­tiö Vitec Softwa­re ja pää­oma­si­joit­ta­ja­taus­tai­nen ruot­sa­lai­nen Con­fir­ma Softwa­re sekä Total Spe­si­fic Solu­tions, jon­ka taus­tal­la on kana­da­lai­nen pörs­siyh­tiö Cons­tel­la­tion Softwa­re. Nämä ovat hank­ki­neet omis­tuk­seen­sa usei­ta perin­teik­käi­tä­kin suo­ma­lai­sia ohjel­mis­to­val­mis­ta­jia, joi­den lii­ke­vaih­to täl­lä het­kel­lä on yhteen­sä 40-50 meur. Näi­den osuus koko mark­ki­nas­ta on alle 10 %, mut­ta osuus pk-yri­tys­ten toi­min­na­noh­jauk­sen ohjel­mis­tois­ta merkittävä.

Tut­ki­tun jou­kon mark­kin­ajoh­ta­jan SAP:n lii­ke­vaih­to on kas­va­nut 15 vuo­des­sa hyvin mer­kit­tä­väs­ti, yli kol­min­ker­tais­tu­nut vuo­des­ta 2004. Autoa­lan toi­min­na­noh­jauk­sen puo­lel­la esi­mer­kik­si aiem­man tut­ki­muk­sen Auto­mas­ter Oy on nyky­ään yhdys­val­ta­lai­sen CDK Glo­bal kon­ser­nin Suo­men maayh­tiö. Koti­mais­ten­kin yri­tys­ten kes­ken on tapah­tu­nut kon­so­li­daa­tio­ta, esi­mer­kik­si Sol­teq osti vuon­na 2012 mer­kit­tä­vän alan toi­mi­jan Alda­ta Solu­tion Finlandin.

Kai­ken kaik­ki­aan siis alan lii­ke­vaih­dos­ta tulee nyt 45 % pörs­siyh­tiöis­tä, ja tämä osuus on näh­däk­se­ni kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti 15 vuo­des­sa. Muu­tos joh­tuu ennen kaik­kea pörs­siyh­tiöi­den teke­mis­tä yri­ty­sos­tois­ta ja orgaa­ni­ses­ta kas­vus­ta, ei niin­kään uusien alan yri­tys­ten lis­tau­tu­mi­ses­ta. Kah­den uuden lis­ta­tun yri­tyk­sen osuus on rei­lut 3 % alan liikevaihdosta.

Koko­nai­suu­te­na voi sanoa, että toi­mia­la on kan­sain­vä­lis­ty­nyt ja kon­so­li­doi­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na. Kan­sain­vä­li­set toi­mi­jat ovat vah­vois­sa ase­mis­sa 2020-luvun kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa, ja mitä suu­rem­piin yri­tyk­siin men­nään, tämä koros­tuu. Koti­mais­ten alan toi­mi­joi­den roo­li­na on entis­tä enem­män toi­mia kon­sult­tei­na ja jäl­leen­myy­ji­nä kan­sain­vä­lis­ten ohjel­mis­to­jen toimitusketjussa.

Kir­joit­ta­ja: Timo Lintunen

Soita 020 730 9555