Tietosuojaseloste

EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR 2016/679)

Win­dium Oy / Lin­tu­nen Con­sul­ting, Y-tun­nus 2992112-9, yllä­pi­tää asia­kas­re­kis­te­riä ja nou­dat­taa EU:n yleis­tä tietosuoja-asetusta.

Timo Lin­tu­nen on yri­tyk­sen tie­to­suo­ja­vas­taa­va. Jos haluat tar­kis­taa tai pois­taa tie­to­si rekis­te­ris­tä, niin ota yhteyt­tä timo.lintunen@lintunenconsulting.fi tai 0207-309 555.

Asia­kas­re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on asia­kas­suh­tei­den hoi­to, yhtey­den­pi­to ja laskutus.

Rekis­te­ris­tä löy­tyy yhteys­tie­dot: etu- ja suku­ni­mi sekä säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro, osoi­te ja laskutustiedot.

Tie­dot on saa­tu ensi­kon­tak­tin yhtey­des­sä tai asia­kas­suh­teen syn­tyes­sä eikä näi­tä tie­to­ja luo­vu­te­ta eteen­päin muil­le toimijoille.

Asia­kas­re­kis­te­ri on suo­jat­tu käyt­tä­jä­tun­nuk­sil­la ja sala­sa­noil­la. Käyt­tö­oi­keu­det on rajat­tu vain rekis­te­rin ylläpitäjälle.

Rekis­te­ri on suo­jat­tu ylei­ses­ti hyväk­syt­tä­väl­lä taval­la ja se pyr­kii asian­mu­kai­sin tek­ni­sin rat­kai­suin estä­mään asiat­to­mien pää­syn tie­dos­toi­hin. Tie­to­mur­ron sat­tues­sa asiak­kai­ta infor­moi­daan sekä rekis­te­rin pitä­jä tekee ilmoi­tuk­sen tietosuojaviranomaiselle.

Asia­kas­re­kis­te­ri perus­tuu sopi­muk­seen ja suos­tu­muk­seen liit­tää yhteys­tie­dot rekisteriin.