Koulutus

Yritys- ja IT-johdon koulutus:
ERP-järjestelmän uudistaminen pilviratkaisuun
vähittäis- tai tukkukaupan yrityksessä 

Lin­tu­nen Con­sul­ting jär­jes­tää ke 14.2.2024 Espoos­sa kou­lu­tuk­sen ERP- jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­ses­ta pil­vi­poh­jai­seen ERP-jär­jes­tel­mään. Koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti suo­ma­lai­set vähit­täis- ja tuk­ku­kau­pan alan yri­tyk­set. Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat KTM Timo Lin­tu­nen ja DI Pet­ri Hassinen.

Kou­lu­tuk­sen aihei­na ovat mm.

 • Teho­kas ERP jär­jes­tel­män han­kin­ta­pro­ses­si koko­nai­suu­des­saan (best practices)
 • Pai­kal­li­ses­ta pil­vi­pal­ve­luun siir­ty­män muka­naan tuo­mat huo­mio­nar­voi­set asiat
 • Nyky­jär­jes­tel­män mukais­ten perus­vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­ly ja kuvaaminen
 • Uuden jär­jes­tel­män ja koh­deark­ki­teh­tuu­rin tavoi­te­mää­rit­te­ly, vaa­ti­muk­set ja kuvaaminen
 • Vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­lyn kei­not ja käytännöt
 • RFI-pro­ses­si ja RFP-pro­ses­si, vaih­toeh­to­rat­kai­sui­hin tutus­tu­mi­sen best practices
 • Uuden jär­jes­tel­män ja ark­ki­teh­tuu­rin käyt­töön­ot­to­pro­ses­si best prac­tices -käytäntöineen
 • Datan hal­lin­ta ja migraa­tio van­has­ta uuteen järjestelmään

 

Timo Lin­tusel­la on 20+ vuo­den koke­mus ERP jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­ses­tä ja sen jäl­keen koke­mus­ta eri­tyyp­pi­sis­tä han­kin­ta­pro­ses­seis­ta. Timo on ollut mm. Futur­Soft Oy:n Co-Foun­der ja hal­li­tuk­sen pj.

Pet­ri Has­si­sel­la on puo­les­taan koke­mus­ta mm. usei­den suur­ten suo­ma­lais­ten pörs­siy­ri­tyk­sen IT:n ja datan joh­to­teh­tä­vis­tä (Kone, Val­met ja Met­sä Group), vii­mei­sim­pä­nä hän on toi­mi­nut Head of Data -roo­lis­sa Met­sä Groupilla. 

 

Kou­lu­tuk­sen koh­de­ryh­mä: mm. toi­mi­tus­joh­ta­jat, tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jat, it-pääl­li­köt, talous­joh­ta­jat ja -pääl­li­köt, ERP-pro­jek­ti­pääl­li­köt ja IT-konsultit.

 

Aika: kes­ki­viik­ko 14.2.2024 klo 9-16 

Paik­ka: Kei­la­ran­ta 1, 02150 Espoo

Hin­ta: 690 € + alv 24 %, sis. aamu­kah­vit, lou­naan ja iltapäiväkahvit

 

Ter­ve­tu­loa mukaan!

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen koulutukseen:

Peruu­tuseh­dot: hen­ki­lö kou­lu­tuk­seen voi­daan vaih­taa kuluit­ta samas­ta yri­tyk­ses­tä ilman rajoi­tuk­sia. Peruu­tus on teh­tä­vä 3 vrk ennen kou­lu­tus­ta, muu­toin veloi­te­taan 50 % kou­lu­tuk­sen hin­nas­ta. Koko­naan ilman peruu­tus­ta veloi­te­taan kou­lu­tuk­sen koko hinta.

Lisä­tie­dot kou­lu­tuk­ses­ta, ryh­mäil­moit­tau­tu­mi­set ja ilmoit­tau­tu­mi­set myös suo­raan: timo.lintunen@lintunenconsulting.fi

  Nimi*

  Säh­kö­pos­ti*

  Puhe­lin­nu­me­ro*

  Yri­tys

  Katuo­soi­te*

  Pos­ti­nu­me­ro*

  Pos­ti­toi­mi­paik­ka*

  Mah­dol­li­nen alennuskoodi

  Verk­ko­las­kuo­soi­te

  Verk­ko­las­kuo­pe­raat­to­ri

  Soita 020 730 9555