Uusia sertifiointeja

Suo­ri­tin vuon­na 2020 usei­ta ser­ti­fioin­te­ja kehit­tääk­se­ni osaa­mis­ta­ni eri yri­tys­toi­min­nan alueil­la. Täs­sä koot­tu­na kesä­kuun jäl­keen ker­ty­neet sertifikaatit. 

Busi­ness Coac­hi­na pys­tyn tar­joa­maan asiak­kal­le­ni tukea mm. muu­tos­ten joh­ta­mi­ses­sa IT-kehi­tys­hank­keis­sa. Kes­ki­tyn toi­min­nas­sa­ni eri­tyi­ses­ti IT-ammat­ti­lais­ten coachaukseen.

Ket­te­ryys on tämän päi­vän val­lit­se­va moder­ni tapa kehit­tää ohjel­mis­to­ja. Pro­duct Owner roo­li on ket­te­ryy­den kes­kei­sen mene­tel­män, Scru­min, roo­li mm. asiak­kai­den vaa­ti­mus­ten vie­mi­seen ja prio­ri­soi­mi­seen tuo­te­ke­hi­tys­tii­meil­le. Roo­lis­sa­ni vie­dä asia­kas­tar­pei­ta kehi­ty­sor­ga­ni­saa­tioil­le mm. pro­jek­ti- ja han­kin­ta­kon­sul­toin­nin yhtey­des­sä, minun on tär­keä ymmär­tää tämä toi­min­ta­mal­li. Opin kou­lu­tuk­ses­sa pal­jon sii­tä, miten asiak­kai­den tar­pei­den ymmär­tä­mi­sen ja jat­ku­van asia­kas­ar­von mak­si­moin­nin kaut­ta joh­de­taan tuo­te­ke­hi­tys­tä nyky­ai­kai­sel­la tavalla. 

Lean ja Lean IT, samoin kuin Lean Six Sig­ma, ovat kaik­ki tär­kei­tä mene­tel­miä pro­ses­sien ja yli­pään­sä toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä nyky­ai­kai­sis­sa orga­ni­saa­tiois­sa kaut­ta lin­jan. Lean IT ser­ti­fioin­ti antaa minul­le val­miuk­sia sovel­taa Lean-mene­tel­miä IT-kehi­tys­hank­kei­den yhtey­des­sä, jol­loin ei vain vie­dä van­ho­ja pro­ses­se­ja uusiin tie­to­jär­jes­tel­miin, vaan jär­ke­vöi­te­tään toi­min­taa ja opti­moi­daan Lea­nin ter­mein arvovirtoja.

Soita 020 730 9555