lintunen-consulting-logo

Hyvä pk-yri­tyk­sen päät­tä­jä tai IT-vastuuhenkilö

Saatteko yritysohjelmistostanne
kaiken tehon ja potentiaalin irti?

Ei ole esi­mer­kik­si tava­ton­ta, että kun toi­min­na­noh­jaus ote­taan käyt­töön, halu­taan ottaa ensin käyt­töön vain sen tär­keim­mät toi­min­not. Lisä­her­kut aja­tel­laan otet­ta­vak­si käyt­töön myö­hem­min. Tämä “myö­hem­min” ei sit­ten aivan heti toteu­du­kaan, vaan alku­pe­räi­set tavoit­teet jää­vät saa­vut­ta­mat­ta. Ohjel­mis­to voi myös kehit­tyä niin, ettei pysy­tä sen uusien mah­dol­li­suuk­sien perässä.

Yri­tys­oh­jel­mis­to­jen käy­tön suh­teen voi usein olla haas­ta­vaa ja ongelmallista

 • Mita­ta, mis­sä tilan­tees­sa ollaan juu­ri nyt. Mikä ongel­mia meil­lä on ja min­kä tuli­si olla paremmin?
 • Aset­taa tavoit­teet käy­töl­le ja sen tehos­ta­mi­sel­le. Pit­käl­lä ja lyhyel­lä tähtäimellä.
 • Löy­tää pol­ku, miten ede­tä koh­ti oman ohjel­mis­ton poten­ti­aa­lin täy­si­mit­tais­ta hyödyntämistä
 • Mää­ri­tel­lä vai­heet, jot­ka pitää ylit­tää ja käy­dä läpi, jot­ta muu­tos­joh­ta­mi­nen onnis­tuu uusien käy­tän­tö­jen saa­mi­sek­si käyttöön
 • Löy­tää asiat, mis­sä löy­tyy kehi­tet­tä­vää oman ohjel­mis­ton hyödyntämisessä
Usein on hel­pom­paa näi­den asioi­den sijas­ta tyy­tyä sii­hen, mihin on ennes­tään totut­tu, mah­dol­li­ses­ti jo edel­li­sen ohjel­man aika­na. Samaa ohjel­mis­toa hyö­dyn­ne­tään eri tavoin eri yri­tyk­sis­sä, ja ero­ja selit­tä­vät pait­si käyt­tä­jien tot­tu­muk­set ja yri­tys­ten luon­nol­li­sel­la taval­la eri­lai­set tar­peet, myös pal­jol­ti joh­don toi­men­pi­teet ja sitou­tu­mi­nen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Jos­kus sanot­tiin, että yri­tyk­set käyt­tä­vät tie­to­ko­ne­poh­jais­ta kas­sa­jär­jes­tel­mää aivan samoin kuin kas­sa­ko­net­ta, otta­mat­ta sen hyö­ty­jä irti. Sama pätee tänä päi­vä­nä, mut­ta ei ehkä näin kar­ri­koi­dus­ti, vaan uuden suku­pol­ven ohjel­mis­toa saa­te­taan käyt­tää kuin edel­li­sen suku­pol­ven ohjel­mis­toa, johon on ehdit­ty tottua.
 

Tämä mak­su­ton verk­ko­kurs­si (joka ei vaa­di myös­kään yhteys­tie­to­ja­si) käy läpi, kuin­ka ede­tä, jos nykyi­sen ohjel­mis­ton käyt­töön ei olla täy­sin tyy­ty­väi­siä, tai esi­mer­kik­si tun­tuu, että muis­sa ohjel­mis­ton käyt­tä­jäy­ri­tyk­sis­sä ohjel­mis­toa käy­te­tään parem­min ja laa­jem­min. Kurs­si käsit­te­lee myös ylei­siä anso­ja, mitä pii­lee tie­to­jär­jes­tel­mien käy­tös­sä, ja tavoit­tei­den ase­tan­taa, nyky­ti­lan kar­toi­tus­ta ja ete­ne­mis­tä koh­ti tavoitetilannetta.

Kurs­sin nimi on

Yritysohjelmiston käytön tehostamisen perusteet

Kurssin valmentajasta

Timo Lin­tusel­la on yli 25 vuo­den koke­mus yri­tys­oh­jel­mis­to­jen paris­ta. Täs­tä 18 vuot­ta hän toi­mi tek­ni­sen alan toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mis­to­jen val­mis­ta­jan kehi­tys­joh­ta­ja­na ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Hän toi­mi myös kym­me­nen vuot­ta ser­vice desk-yksi­kön vetä­jä­nä ja vas­ta­si asia­kas­tuen toi­mi­vuu­des­ta. Lisäk­si hän piti käyttäjäkoulutuksia.

Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la hän ammen­taa vink­ke­jä koke­muk­sis­taan ohjel­mis­to­jen käyt­tä­jien pal­ve­lun paris­sa. Hän on näh­nyt pal­jon ylei­siä suden­kuop­pia yli 1500 yri­tyk­sen paris­sa, ja halu­aa aut­taa sinua pää­se­mään nii­den yli koh­ti jär­jes­tel­mien täy­si­pai­nois­ta hyödyntämistä.

Kurs­sin hyö­ty­jä sinul­le ovat mm.

 • koko­nais­val­tai­nen näke­mys sii­hen, mis­sä ollaan nyt, mit­kä ovat tavoit­teet ja miten ede­tään jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti koh­ti yri­tys­oh­jel­mis­ton täy­si­mit­tais­ta hyödyntämistä
 • näke­mys­tä sii­hen, mil­lä eri käy­tän­nön tavoin tehos­te­taan käyt­töä eri menetelmin
 • ideoi­ta käy­tän­nön tasol­le vie­ty­nä, mitä yri­tys­oh­jel­mis­tois­sa voi­daan usein kehittää
 • kon­kreet­ti­sia asioi­ta, miten yri­tyk­sen käyt­tö­osaa­mis­ta voi­daan edistää
 • näke­myk­siä, mis­sä asiois­sa usein voi­daan saa­da tehos­tus­ta aikaan
 • aja­tuk­sia, miten kehi­ty­si­deoi­ta kan­nat­taa edis­tää ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jan suuntaan

Kurs­si sisäl­tää noin 100 minuut­tia videoita.

Käynnistä verkkokurssi

 

 

Verk­ko­kurs­si on täy­sin mak­su­ton, eikä sen käy­mi­nen vaa­di yhteys­tie­to­je­si anta­mis­ta.

Val­men­nus­vi­deot on jaet­tu You­tu­ben kaut­ta. Alta löy­dät myös alku­kar­toi­tus-lomak­keen Excel-tie­dos­to­na, jota voit muo­ka­ta haluamaksesi.

Kat­so val­men­nus osio osiol­ta seu­raa­vas­ta.

Videoi­ta on vii­si, ja ne kan­nat­taa kat­soa järjestyksessä.

© Lin­tu­nen Con­sul­ting 2021

Soita 020 730 9555