Tuotekehityksen ja Service Deskin johtamisen konsultointi

Tehosta tuotekehitystäsi ja Service Desk -palveluasi

Kokenut konsulttipalvelu tuotekehityksen ja Service Deskin johtamiseen

Joh­din vuo­si­na 1996-2016 ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sen tuo­te­ke­hi­tys­tä ja 2000-luvul­la yli 10 vuot­ta Ser­vice Des­kiä. Tar­joan täl­le alu­eel­le kon­sul­toin­tia näi­den toi­min­to­jen kehit­tä­mi­seen, nii­den tehok­kuu­den paran­ta­mi­seen ja toi­min­ta­pro­ses­sien virtaviivaistamiseen.

Minul­la on pal­ve­lu­joh­ta­mi­ses­ta ITIL 4 Foun­da­tion ser­ti­fi­kaat­ti, jon­ka lisäk­si olen käy­nyt usei­ta aiheen kou­lu­tuk­sia mm. Ser­vice Des­kin taus­ta­pro­ses­seis­ta ja pro­ses­sien kehit­tä­mi­ses­tä sekä mal­lin­ta­mi­ses­ta. Olen kehit­tä­nyt mm. pal­kit­se­mis­käy­tän­tö­jä ja minul­la on koke­mus­ta useis­ta Ser­vice Des­keil­le suun­na­tuis­ta sovel­lus­oh­jel­mis­ta (mm. Reques­te ja Jira).

Tuo­te­ke­hi­tyk­sen joh­ta­mi­seen liit­tyen olen käy­nyt kou­lu­tuk­sen liit­tyen Scrum vii­te­ke­hyk­seen ylei­sel­lä tasol­la ja eri­kois­kou­lu­tuk­se­na Scrum Pro­duct Owner kou­lu­tuk­sen. Minul­la on Scrum.org orga­ni­saa­tion Pro­fes­sio­nal Scrum Pro­duct Owner I ser­ti­fioin­ti (PSPO I). Pys­tyn kon­sul­toi­maan niin ket­te­rää kehit­tä­mis­tä kuin pro­jek­ti­mai­ses­ti ja perin­tei­sin mene­tel­min teh­tä­vää kehi­tys­työ­tä. Sisäl­lön osal­ta vah­vim­pia sovel­ta­mi­sa­luei­ta­ni ovat talous­hal­lin­to, logis­tiik­ka ja huol­to- ja kor­jaa­mo­toi­min­nan prosessit.

Tar­joan tuo­te­ke­hi­tyk­sen vas­tuu­hen­ki­löl­le yri­tyk­ses­sä myös coaching-palvelua.

Kaipaatko apua tuotekehityksesi tai Service Deskisi johtamisen kanssa?

Kon­sult­ti­pal­ve­lu­ni aut­taa sinua kehit­tä­mään näi­tä yri­tyk­se­si toi­min­to­ja ja teke­mään niis­tä kus­tan­nus­te­hok­kaam­pia. Ker­ro mil­lais­ta apua tar­vit­set, niin ker­ron miten voin auttaa.